برنامه هفتگی پایه یازدهم

یکشنبه ها

استاد مهاجر
18:00 – 16:30

مهندس گندمی
20:15 – 18:45

مهندس بشیرزاده
22:30 – 20:30

مهندس بشیرزاده
22:30 – 20:30

دوشنبه ها

مهندس مدرسه دوست
16:45 – 15:00

سه‌شنبه ها

دکتر اکبری
15:00 – 13:30

مهندس جاماسبی
16:45 – 15:15

دکتر شعبان پور
19:15 – 17:45

مهندس بشیرزاده
21:00 – 19:30

چهارشنبه ها

مهندس رسولی
22:00 – 20:30

استاد بحری

 

پنج‌شنبه ها

مهندس بیات
11:15 – 09:45

دکتر دولت آبادی
18:00 – 16:30

مهندس بیات
11:15 – 09:45

مهندس شهبازی
20:45 – 18:45

دکتر حشم پیشه
13:00 – 11:30

مهندس حکاک
15:00 – 13:30

جمعه ها

استاد صائلی
14:30 – 13:00
دو هفته یک‌بار

استاد پازوکی
16:45 – 14:45 
دو هفته یک‌بار

بعثت آنلاین