کنکور اختصاصی

ریاضیات

دکتر بشیرزاده

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - دکتر بشیرزاده

مهندس بیات

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس بیات

مهندس جاماسبی

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس جاماسبی

استاد عبدالرحمن

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - استاد عبدالرحمن

مهندس گلزاری

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس گلزاری

هندسه و گسسته

دکتر بشیرزاده

کنکور هندسه / گسسته - دکتر بشیرزاده

دکتر دولت‌آبادی - کنکور گسسته

کنکور گسسته - دکتر دولت آبادی

دکتر دولت‌آبادی - کنکور هندسه

کنکور هندسه - دکتر دولت آبادی

مهندس عقبایی - کنکور هندسه

کنکور هندسه - مهندس عقبایی

استاد تفضلی زاده - کنکور هندسه

کنکور هندسه - استاد تفضلی زاده

فیزیک

استاد امینی

فیزیک یازدهم - استاد امینی

مهندس شهبازی

کنکور فیزیک - مهندس شهبازی

مهندس گندمی

کنکور فیزیک - مهندس گندمی

مهندس مدرسه‌دوست

کنکور فیزیک - مهندس مدرسه‌دوست

شیمی

مهندس استادرحیم

کنکور شیمی - مهندس استاد‌رحیم

مهندس رسولی

کنکور شیمی - مهندس رسولی

مهندس زارعی

کنکور شیمی - مهندس زارعی

استاد طیبی

شیمی یازدهم - استاد طیبی

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

کنکور زیست شناسی - دکتر حشم پیشه

استاد عقیل پور

زیست شناسی یازدهم - استاد عقیل ور

استاد سواری

کنکوز زیست شناسی - استاد سواری

انسانی

ریاضیات انسانی - استاد ترابی

کنکور ریاضی انسانی - استاد ترابی

ادبیات انسانی - استاد جعفری

ادبیات انسانی - استاد جعفری

اقتصاد - استاد مختاری

کنکور اقتصاد - استاد مختاری

جامعه شناسی - استاد مختاری

جامعه شناسی کنکور - استاد مختاری

فلسفه و منطق - استاد مدنی

فلسفه و منطق کنکور - استاد مدنی

روانشناسی - استاد مدنی

روان شناسی کنکور - استاد مدنی

عربی انسانی - استاد مهاجر

عربی انسانی کنکور - استاد مهاجر

ادبیات انسانی - استاد رفیعی

ادبیات انسانی - استاد رفیعی

عمومی دوازدهم

ادبیات

استاد رفیعی

کنکور ادبیات - استاد رفیعی

استاد مطلبی

کنکور ادبیات - استاد مطلبی

عربی

استاد مهاجر

کنکور عربی - استاد مهاجر

استاد شلالوند

استاد شلالوند

استاد ناهید

استاد ناهید

دین و زندگی

استاد یزدان پناه

کنکور دین و زندگی - استاد یزدان پناه

استاد محمدی

کنکور دین و زندگی - استاد محمدی

زبان انگلیسی

استاد زینعلی

زبان انگلیسی کنکور- استاد زینعلی

دکتر شعبان پور

زبان انگلیسی کنکور- دکتر شعبان پور

استاد قیومی

زبان انگلیسی کنکور- استاد قیومی

یازدهم

ریاضیات

ریاضی انسانی - استاد بحری

ریاضی انسانی یازدهم - استاد بحری

دکتر بشیرزاده

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس بشیرزاده

مهندس بیات

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس بیات

مهندس جاماسبی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس جاماسبی

استاد زاهدی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - استاد زاهدی

استاد عبدالرحمن

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - استاد عبدالرحمن

مهندس عقبایی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس عقبایی

مهندس گلزاری

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس گلزاری

هندسه و آمار

دکتر بشیرزاده

هندسه و آمار یازدهم - دکتر بشیرزاده

دکتر دولت آبادی

هندسه و آمار یازدهم - دکتر دولت آبادی

استاد تفضلی زاده

استاد تفضلی زاده

فیزیک

مهندس شهبازی

فیزیک یازدهم - مهندس شهبازی

مهندس گندمی

فیزیک یازدهم - مهندس گندمی

مهندس مدرسه‌دوست

کنکور فیزیک - مهندس مدرسه‌دوست

استاد امینی

فیزیک یازدهم - استاد امینی

شیمی

مهندس پوشنه

شیمی یازدهم - مهندس پوشنه

مهندس رسولی

شیمی یازدهم - مهندس رسولی

استاد زارعی

شیمی یازدهم - استاد زارعی

استاد طیبی

شیمی یازدهم - استاد طیبی

مهندس استادرحیم

کنکور شیمی - مهندس استاد‌رحیم

زیست شناسی

دکتر حجازی فر

زیست شناسی یازدهم - دکتر حجازی فر

دکتر حشم‌پیشه

زیست شناسی یازدهم - دکتر حشم پیشه

استاد عقیل پور

زیست شناسی یازدهم - استاد عقیل ور

استاد سواری

زیست شناسی یازدهم - استاد سواری

عمومی

زبان - استاد شعبان پور

زبان - استاد شعبان پور

زبان - استاد قیومی

زبان - استاد قیومی

عربی - استاد مهاجر

عربی - استاد مهاجر

عربی - استاد شلالوند

عربی - استاد شلالوند

عربی - استاد ناهید

عربی - استاد ناهید

ادبیات - استاد مطلبی

کنکور ادبیات - استاد مطلبی

ادبیات - استاد رفیعی

ادبیات - استاد رفیعی

دین و زندگی - استاد محمدی

کنکور دین و زندگی - استاد محمدی

دهم

ریاضیات

ریاضی انسانی - استاد بحری

ریاضی انسانی دهم - استاد بحری

هندسه - دکتر بشیرزاده

هندسه دهم - دکتر بشیرزاده

دکتر بشیرزاده

ریاضی دهم - دکتر بشیرزاده

مهندس بیات

ریاضی دهم - مهندس بیات

مهندس جاماسبی

ریاضی دهم - مهندس جاماسبی

استاد نیما زاهدی

ریاضی دهم - استاد نیما زاهدی

استاد عبدالرحمن

ریاضی دهم - استاد عبدالرحمن

مهندس عقبایی

ریاضی دهم - مهندس عقبایی

مهندس گلزاری

ریاضی دهم - مهندس گلزاری

فیزیک

استاد فواد امینی

فیزیک دهم - استاد فواد امینی

استاد درویش پور

فیزیک دهم - استاد درویش پور

مهندس شهبازی

فیزیک دهم - مهندس شهبازی

مهندس گندمی

فیزیک دهم - مهندس گندمی

استاد امینی

فیزیک دهم - استاد امینی

شیمی

مهندس پوشنه

شیمی دهم - مهندس پوشنه

مهندس رسولی

شیمی دهم - مهندس رسولی

استاد زارعی

شیمی دهم - استاد زارعی

استاد طیبی

شیمی دهم - استاد طیبی

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

زیست شناسی دهم - دکتر حشم پیشه

استاد عقیل پور

زیست شناسی دهم - استاد عقیل ور

دکتر حجازی فر

زیست شناسی یازدهم - دکتر حجازی فر

استاد سواری

زیست شناسی دهم - استاد سواری

عمومی

عربی - استاد مهاجر

عربی دهم - استاد مهاجر

عربی - استاد شلالوند

عربی - استاد شلالوند

عربی - استاد ناهید

عربی - استاد ناهید

نهم

ریاضی

استاد بحری

ریاضی نهم - استاد بحری

مهندس جاماسبی

ریاضی نهم - مهندس جاماسبی

علوم

مهندس پوشنه

علوم نهم - مهندس پوشنه

عربی

استاد رحیمی

عربی نهم - استاد رحیمی

تیزهوشان

علوم - استاد پوشنه

علوم - استاد پوشنه

ریاضی - استاد دولت آبادی

ریاضی - استاد دولت آبادی

هشتم و هفتم

هشتم

ریاضی - استاد بحری

ریاضی هشتم - استاد بحری

علوم - استاد پوشنه

علوم هشتم - استاد پوشنه

عربی - استاد رحیمی

عربی هشتم - استاد رحیمی

هفتم

ریاضی - استاد بحری

ریاضی هفتم - استاد بحری

علوم - استاد پوشنه

علوم هفتم - استاد پوشنه

عربی - استاد رحیمی

عربی هفتم - استاد رحیمی

ریاضی ابتدایی

ششم

استاد غفاری

ریاضی ششم - استاد غفاری

پنجم

استاد فهیمی

ریاضی پنجم - استاد فهیمی

چهارم

استاد فهیمی

ریاضی چهارم - استاد فهیمی

سوم

استاد فهیمی

ریاضی سوم - استاد فهیمی

مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی

ویژه کلیه مقاطع تحصیلی

استاد اسدی

مشاوره و برنامه ریزی - استاد اسدی

استاد پورحیدری

مشاوره و برنامه ریزی - استاد پورحیدری

استاد ترکمن

مشاوره و برنامه ریزی - استاد ترکمن

استاد خیرالهی

مشاوره و برنامه ریزی - استاد خیرالهی

استاد رضایی

مشاوره و برنامه ریزی - استاد رضایی

استاد رنجبر

مشاوره و برنامه ریزی - استاد رنجبر

استاد زرگریان

مشاوره و برنامه ریزی - استاد زرگریان

استاد علی اکبری

مشاوره و برنامه ریزی - استاد علی اکبری

استاد مهرابی نیا

مشاوره و برنامه ریزی - استاد مهرابی نیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه های علمی آزاد دخترانه و پسرانه بعثت می باشد