کنکور اختصاصی

ریاضیات

دکتر بشیرزاده

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - دکتر بشیرزاده

استاد عبدالرحمن

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - استاد عبدالرحمن

مهندس گلزاری

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس گلزاری

مهندس بیات

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس بیات

مهندس جاماسبی

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس جاماسبی

هندسه و گسسته

دکتر بشیرزاده

کنکور هندسه / گسسته - دکتر بشیرزاده

دکتر دولت‌آبادی - کنکور هندسه

کنکور هندسه - دکتر دولت آبادی

دکتر دولت‌آبادی - کنکور گسسته

کنکور گسسته - دکتر دولت آبادی

مهندس عقبایی - کنکور هندسه

کنکور هندسه - مهندس عقبایی

فیزیک

مهندس گندمی

کنکور فیزیک - مهندس گندمی

مهندس شهبازی

کنکور فیزیک - مهندس شهبازی

مهندس مدرسه‌دوست

کنکور فیزیک - مهندس مدرسه‌دوست

شیمی

مهندس استادرحیم

کنکور شیمی - مهندس استاد‌رحیم

مهندس حکاک

کنکور شیمی - مهندس حکاک

مهندس رسولی

کنکور شیمی - مهندس رسولی

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

کنکور زیست شناسی - دکتر حشم پیشه

انسانی

استاد مدنی - فلسفه و منطق

فلسفه و منطق کنکور - استاد مدنی

استاد ترابی - ریاضیات انسانی

کنکور ریاضی انسانی - استاد ترابی

استاد جعفری - ادبیات انسانی

ادبیات انسانی - استاد جعفری

استاد مختاری - جامعه شناسی

جامعه شناسی کنکور - استاد مختاری

استاد مختاری - اقتصاد

کنکور اقتصاد - استاد مختاری

کنکور عمومی

ادبیات

استاد پازوکی

کنکور ادبیات - استاد پازوکی

استاد افضلی

کنکور ادبیات - استاد افضلی

عربی

استاد سامانی نژاد

کنکور عربی - استاد سامانی نژاد

استاد مهاجر

کنکور عربی - استاد مهاجر

دین و زندگی

استاد صائلی

کنکور دین و زندگی - استاد صائلی

استاد فضلی‌خانی

کنکور دین و زندگی - استاد فضلی‌خانی

زبان انگلیسی

دکتر شعبان پور

زبان انگلیسی کنکور- دکتر شعبان پور

استاد قیومی

زبان انگلیسی کنکور- استاد قیومی

استاد زینعلی

زبان انگلیسی کنکور- استاد زینعلی

یازدهم

ریاضیات

استاد زاهدی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - استاد زاهدی

دکتر بشیرزاده

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس بشیرزاده

مهندس جاماسبی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس جاماسبی

مهندس گلزاری

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس گلزاری

استاد عبدالرحمن

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - استاد عبدالرحمن

مهندس عقبایی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس عقبایی

ریاضی انسانی - استاد بحری

ریاضی انسانی یازدهم - استاد بحری

هندسه و آمار

دکتر بشیرزاده

هندسه و آمار یازدهم - دکتر بشیرزاده

فیزیک

مهندس مدرسه‌دوست

کنکور فیزیک - مهندس مدرسه‌دوست

مهندس شهبازی

فیزیک یازدهم - مهندس شهبازی

مهندس گندمی

فیزیک یازدهم - مهندس گندمی

شیمی

مهندس رسولی

شیمی یازدهم - مهندس رسولی

مهندس پوشنه

فیزیک یازدهم - مهندس پوشنه

استاد زارعی

شیمی یازدهم - استاد زارعی

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

زیست شناسی یازدهم - دکتر حشم پیشه

دهم

ریاضیات

استاد زاهدی

ریاضی دهم - استاد زاهدی

دکتر بشیرزاده

ریاضی دهم - دکتر بشیرزاده

استاد بحری

ریاضی دهم - استاد بحری

مهندس بیات

ریاضی دهم - مهندس بیات

مهندس گلزاری

ریاضی دهم - مهندس گلزاری

استاد عبدالرحمن

ریاضی دهم - استاد عبدالرحمن

مهندس عقبایی

ریاضی دهم - مهندس عقبایی

ریاضی انسانی - استاد بحری

ریاضی انسانی دهم - استاد بحری

هندسه

دکتر بشیرزاده

هندسه دهم - دکتر بشیرزاده

فیزیک

مهندس شهبازی

فیزیک دهم - مهندس شهبازی

مهندس گندمی

فیزیک دهم - مهندس گندمی

استاد امینی

فیزیک دهم - استاد امینی

شیمی

مهندس رسولی

شیمی یازدهم - مهندس رسولی

مهندس پوشنه

شیمی یازدهم - مهندس پوشنه

استاد زارعی

شیمی دهم - استاد زارعی

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

زیست شناسی دهم - دکتر حشم پیشه

نهم

ریاضی

استاد بحری

ریاضی نهم - استاد بحری

مهندس جاماسبی

ریاضی نهم - مهندس جاماسبی

علوم

مهندس پوشنه

علوم نهم - مهندس پوشنه

عربی

استاد رحیمی

کلاس عربی - استاد رحیمی

هشتم و هفتم

هشتم

ریاضی - استاد بحری

ریاضی هشتم - استاد بحری

علوم - استاد پوشنه

علوم هشتم - استاد پوشنه

هفتم

ریاضی - استاد بحری

ریاضی هفتم - استاد بحری

علوم - استاد پوشنه

علوم هفتم - استاد پوشنه

ریاضی ابتدایی

ششم

استاد غفاری

ریاضی ششم - استاد غفاری

پنجم

استاد فهیمی

ریاضی پنجم - استاد فهیمی

چهارم

استاد فهیمی

ریاضی چهارم - استاد فهیمی

سوم

استاد فهیمی

ریاضی سوم - استاد فهیمی

مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی

ویژه کلیه مقاطع تحصیلی

استاد ترکمن

مشاوره و برنامه ریزی - استاد ترکمن

استاد خیرالهی

مشاوره و برنامه ریزی - خیرالهی

استاد رضایی

مشاوره و برنامه ریزی - استاد رضایی

استاد رنجبر

مشاوره و برنامه ریزی - استاد رنجبر

استاد علی اکبری

مشاوره و برنامه ریزی - استاد علی اکبری

استاد زرگریان

مشاوره و برنامه ریزی - استاد زرگریان

استاد مهرابی نیا

مشاوره و برنامه ریزی - استاد مهرابی نیا