دوره‌های بعثت آنلاین

دوره‌های حضوری

یازدهم 03-1402

* در این دوره‌ها کلیه دروس، سال یازدهم به‌صورت تشریحی و تستی تدریس می‌شود. در کلاس‌های شعب بعثت به‌صورت حضوری شرکت و از استاد خود سوال کنید و در کلاس مشارکت داشته باشید. به بهترین مشاورین آموزشی و انگیزشی دسترسی داشته باشید و هفتگی برنامه ریزی تحصیلی دریافت نمایید.
021-4817 / 90004817

ابتدایی 03-1402

* در این دوره‌ها کلیه دروس، دوره ابتدایی(سوم تا ششم) به‌صورت تشریحی تدریس می‌شود. در کلاس‌های شعب بعثت به‌صورت حضوری شرکت کنید و از استاد خود سوال و در کلاس مشارکت کنید. به بهترین مشاورین آموزشی و انگیزشی دسترسی داشته باشید و هفتگی برنامه ریزی تحصیلی دریافت نمایید.
021-4817 / 90004817

دهم 03-1402

* در این دوره‌ها کلیه دروس، سال دهم به‌صورت تشریحی و تستی تدریس می‌شود. در کلاس‌های شعب بعثت به‌صورت حضوری شرکت و از استاد خود سوال کنید و در کلاس مشارکت داشته باشید. به بهترین مشاورین آموزشی و انگیزشی دسترسی داشته باشید و هفتگی برنامه ریزی تحصیلی دریافت نمایید.
021-4817 / 90004817

متوسطه اول 03-1402

* در این دوره‌ها کلیه دروس، دوره متوسطه اول(پایه نهم، هشتم و هفتم) به‌صورت تشریحی و تستی تدریس می‌شود. در کلاس‌های شعب بعثت به‌صورت حضوری شرکت و از استاد خود سوال کنید و در کلاس مشارکت داشته باشید. به بهترین مشاورین آموزشی و انگیزشی دسترسی داشته باشید و هفتگی برنامه ریزی تحصیلی دریافت نمایید.
021-4817 / 90004817