عیدانه بعثت

در نوروز هر آنچه خوانده اید را دوره کنید

روزهای نوروز بهترین زمان برای تمرین مطالبی است که در طول سال تدریس شده است، تمرینی همراه با مطالبی جذاب مخصوص روزهای عید، هدف از کلاس‌های عیدانه بعثت مرور مطالبی است که شما از تیرماه تا اسفندماه آموخته‌اید، که اساتید این مطالب را به‌صورت مبحثی برایتان جمع‌بندی می‌کنند.

در صورتی که در مطلبی اشکال دارید این کلاس‌ها را از دست ندهید. یکی از راه های مرور مطالب همین کلاس‌ها می‌باشد.

اساتید شما در دوران نوروز برنامه‌ریزی کردند که مطالب پر سوال و مهم را برایتان مرور کنند.
با عیدانه بعثت آنلاین همراه باشید و از فرصت های طلایی نوروز 1401 که برایتان پیش بینی کردیم بهره ببرید.

جدول برنامه کلاس های عیدانه نوروز 1401

تاریخروزساعتدرساستادمبحثمقطع
06 فروردینشنبه10:00 الی 13:00شیمیاستاد استادرحیمجمع‌بندی سینیتیک11و12
06 فروردینشنبه13:00 الی 15:00گسستهدکتر دولت آبادیترکیبات10و11و12
06 فروردینشنبه13:00 الی 16:00ریاضیاتدکتر بشیرزادهلگاریتم11و12
06 فروردینشنبه15:15 الی 16:45هندسهدکتر دولت آبادیتالس و کاربردها10و11و12
06 فروردینشنبه16:30 الی 18:30ریاضیاتدکتر بشیرزادهشمارش10و11و12
06 فروردینشنبه19:00 الی 20:30عربیاستاد مهاجرکل مبحث فعل10و11و12
06 فروردینشنبه22:15 الی 23:45ادبیاتاستاد پازوکیتست لغت و املا10و11و12
07 فروردینیک‌شنبه11:00 الی 12:30علوم نهممهندس پوشنهجمع‌بندی علوم نهم9
07 فروردینیک‌شنبه12:45 الی 14:15شیمیمهندس پوشنهاستوکیومتری10
07 فروردینیک‌شنبه14:30 الی 16:00علوم هشتممهندس پوشنهمبحث آیینه‌ها/یون و عناصر8
08 فروردیندو‌شنبه10:00 الی 11:30فیزیکمهندس گندمیفشار10و11
08 فروردیندو‌شنبه11:45 الی 13:15فیزیکمهندس گندمیمدار11و12
08 فروردیندو‌شنبه13:30 الی 15:00ریاضیاتمهندس عقباییتابع و انتقال نمودار10و11و12
08 فروردیندو‌شنبه15:15 الی 16:45ریاضیاتمهندس عقباییتالس و تشابه10و11و12
09 فروردینسه‌شنبه11:00 الی 14:00ریاضیاتمهندس بیاتتابع وارون11و12
09 فروردینسه‌شنبه14:30 الی 17:30ریاضیاتمهندس بیاتمعادله و نامعادله10و11
09 فروردینسه‌شنبه16:00 الی 17:30ریاضیاتمهندس گلزاریاحتمال10و11و12
09 فروردینسه‌شنبه18:00 الی 20:00زباناستاد قیومیصفت فاعلی و مفعولی-جملات شرطی و مصدر10و12
10 فروردینچهار‌شنبه10:30 الی 12:30فیزیکمهندس شهبازیگرما10و11و12
10 فروردینچهار‌شنبه13:00 الی 16:00فیزیکمهندس مدرسه دوستمدارهای الکتریکی11و12
10 فروردینچهار‌شنبه16:30 الی 18:30زباندکتر شعبان پورریدینگ10و11و12
11 فروردینپنج‌شنبه11:00 الی 12:30ریاضیاتمهندس جاماسبیتابع10و11
11 فروردینپنج‌شنبه12:45 الی 14:15ریاضیاتمهندس جاماسبیکاربرد مشتق12
11 فروردینپنج‌شنبه14:15 الی 15:45شیمیمهندس حکاکاستوکیومتری10و11و12
11 فروردینپنج‌شنبه16:00 الی 17:30شیمیمهندس رسولیمسایل PH12
11 فروردینپنج‌شنبه16:00 الی 18:00عربیاستاد ترابیگزاره11و12
11 فروردینپنج‌شنبه17:45 الی 19:15شیمیمهندس رسولیغلظت‌ها10و11
11 فروردینپنج‌شنبه21:00 الی 23:00دین و زندگیاستاد صائلیتوحیدها10و11و12

جهت مشاهده آفلاین کلیک کنید

جهت مشاهده آفلاین کلیک کنید