تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه 29 دی 1402
فیزیک تجربی - دکتر درویش پور
جمعه 29 دی 1402
جمعه 13 بهمن 1402

تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه 13 بهمن 1402
فیزیک تجربی - دکتر درویش پور

تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه 27 بهمن 1402
فیزیک - دکتر درویش پور
جمعه 27 بهمن 1402
جمعه11 اسفند 1402

تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه11 اسفند 1402
فیزیک - دکتر درویش پور

تحلیل آزمون سنجش 1 تیر ماه

  • یکشنبه 3 تیر 1403

فیزیک - دکتر درویش پور

یکشنبه 3 تیر 1403

تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه 16 آبان 99

عربی
زبان انگلیسی
ریاضی تجربی
حسابان
فیزیک
شیمی

مشاهده
جمعه 16 آبان 99
جمعه 7 آذر 99

تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه 7 آذر 99

دین و زندگی
عربی
زبان انگلیسی
ریاضی تجربی
حسابان
گسسته
فیزیک
شیمی

مشاهده

تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه 26 دی 99

زبان انگلیسی

مشاهده
جمعه 26 دی 99
جمعه 17 بهمن 99

تحلیل آزمون گزینه 2

  • جمعه 17 بهمن 99

زبان انگلیسی

مشاهده