کنکور ریاضی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور تجربی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور انسانی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

پایه یازدهم

دوره‌های ویژه پایه یازدهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

پایه دهم

دوره‌های ویژه پایه دهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

سوم تا نهم

دوره‌های ویژه دانش آموزان پایه سوم تا نهم

کنکور 1401

استاد ترابی

18:15 – 15:00

مهندس استاد رحیم

21:00 – 18:00

استاد علی اکبری

22:00 – 21:00

استاد هاتفی

22:00 – 21:00
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

استاد ترابی

23:30 – 22:00

دکتر حشم پیشه

22:00 – 20:45

دو هفته یک‌بار

دروس پایه (1401-1400)

استاد رحیمی

20:00 – 18:30

از مهرماه

استاد رحیمی

استاد رحیمی

استاد غفاری

16:45 – 15:15

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس بشیرزاده

18:45 – 14:30

مهندس بشیرزاده

18:45 – 14:30

مهندس جاماسبی

18:30 – 15:15

مهندس جاماسبی

18:30 – 15:15

استاد مهاجر

18:45 – 18:00

از مهرماه

استاد مهاجر

21:00 – 19:00

استاد صائلی

22:45 – 21:15

دروس پایه (1401-1400)

استاد مهاجر

18:00 – 16:30

از مهرماه

استاد مهاجر

18:00 – 16:30

از مهرماه

مهندس گندمی

20:15 – 18:45

مهندس بشیرزاده

22:30 – 20:30

مهندس بشیرزاده

22:30 – 20:30

استاد بحری

 

استاد مهاجر

16:30 – 15:00

از مهرماه

مهندس بشیرزاده

20:15 – 18:45

مهندس گندمی

22:00 – 20:30

استاد بحری

کنکور 1401

استاد قیومی

16:00 – 14:30

استاد زینعلی

17:00 – 15:00

استاد مهرابی نیا

17:00 – 16:15

از مهرماه

مهندس گندمی

21:00 – 17:15

مهندس مدرسه دوست

21:30 – 17:15

دکتر اکبری

22:00 – 18:45

استاد مدنی

22:45 – 21:15

استاد ترکمن

23:00 – 22:00

دروس پایه (1401-1400)

مهندس مدرسه دوست

16:45 – 15:00

دکتر اکبری

20:15 – 18:45

کنکور 1401

مهندس بشیرزاده

16:45 – 14:30

مهندس بشیرزاده

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

21:30 – 19:30

استاد مختاری

21:00 – 19:30

استاد پازوکی

23:45 – 21:30

دروس پایه (1401-1400)

دکتر اکبری

15:00 – 13:30

از مهرماه

مهندس جاماسبی

16:45 – 15:15

دکتر شعبان پور

19:15 – 17:45

از مهرماه

مهندس بشیرزاده

21:00 – 19:30

مهندس بشیرزاده

22:45 – 21:15

استاد بحری

17:30 – 16:00

از مهرماه

استاد بحری

15:50 – 14:30

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

استاد جعفری

21:30 – 19:00

مهندس شهبازی

23:00 – 19:00

استاد مدنی

23:15 – 21:45

دروس پایه (1401-1400)

مهندس رسولی

22:00 – 20:30

مهندس رسولی

20:15 – 18:45

استاد بحری

15:30 – 14:00

از مهرماه

استاد پوشنه

 

کنکور 1401

مهندس رسولی

18:45 – 15:30

مهندس حکاک

18:45 – 15:30

دکتر حشم پیشه

22:15 – 19:00

استاد مدنی

22:15 – 20:45

استاد ارسنجانی

23:30 – 22:30

دروس پایه (1401-1400)

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

13:00 – 11:30

مهندس حکاک

15:00 – 13:30

دکتر دولت آبادی

18:00 – 16:30

از مهرماه

مهندس شهبازی

20:45 – 18:45

مهندس بیات

09:30 – 08:00

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

15:00 – 13:30

استاد پوشنه

16:30 – 15:00

از مهرماه

مهندس شهبازی

22:30 – 21:00

استاد بحری

12:45 – 11:15

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

دکتر دولت آبادی

19:45 – 18:15

از مهرماه

استاد پوشنه

10:45 – 09:15

از مهرماه

دروس پایه (1401-1400)

استاد صائلی

14:30 – 13:00
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

استاد پازوکی

16:45 – 14:45
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

کلاس‌های فوق العاده

حل تست فیزیک کنکور مهندس شهبازی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

شنبه ها ساعت 14:45 الی 16:30

ریاضی تجربی/حسابان کنکور مهندس گلزاری (ویژه کلاس‌های آنلاین) 

پنج شنبه 28 بهمن‌ماه ساعت 09:۰۰ الی 12:00

زیست کنکور دکتر حشم پیشه (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری) 

(ورود حضوری‌ها)

جمعه ۲۹ بهمن‌ماه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰

عدم تشکیل

ریاضیات کنکور استاد طاهری

چهارشنبه 20 بهمن ماه ساعت 15:00 الی 18:15 و کلاس های حضوری

یک جلسه مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

  • عزیز سلامجهت ثبت نام یک جلسه مشاوره رایگان لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر نمایید.
سبد خرید