اینجا ...

شروع موفقیت های تحصیلی شماست

بعثت اسطوره کنکور در ایران

61 دوره آموزشی
1068 دانشجو
36 استاد مجرب
1300 ساعت آموزش

ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰:۴۵ دکتر عزیزی کنکور ریاضی تجربی  ورود به کلاس

ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ مهندس عالی آذر کنکور ریاضی تجربی/حسابان  ورود به کلاس

ساعت 19:00 الی 22:00 دکتر شاملو کنکور زیست شناسی  ورود به کلاس

ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰:۴۵ دکتر آذر کنکور زیست شناسی  ورود به کلاس

ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ مهندس بیات کنکور ریاضی تجربی/حسابان  ورود به کلاس

ساعت 15:30 الی 18:30 مهندس هامرز حسینی کنکور ریاضی تجربی  ورود به کلاس

ساعت 19:30 الی 21:00 استاد مهاجر کنکور عربی  ورود به کلاس

ساعت 21:15 الی 22:45 استاد ترابی کنکور عربی  ورود به کلاس

ساعت ۷:۳۰ الی 09:00 دکتر عزیزی کنکور ریاضی تجربی  ورود به کلاس

ساعت 09:15 الی 10:45 استاد قیومی کنکور زبان  ورود به کلاس

ساعت 11:00 الی 14:00 دکتر حشم پیشه کنکور زیست شناسی  ورود به کلاس

ساعت 15:45 الی 17:15 استاد مدنی کنکور فلسفه و منطق  ورود به کلاس

ساعت 17:30 الی 19:30 استاد دولت آبادی کنکور هندسه  ورود به کلاس

ساعت 19:45 الی 21:45 استاد دولت آبادی کنکور گسسته  ورود به کلاس

ساعت ۷:۳۰ الی 09:00 مهندس بشیرزاده کنکور هندسه  ورود به کلاس

ساعت 09:45 الی 11:45 مهندس بشیرزاده کنکور گسسته  ورود به کلاس

ساعت  12:00 الی 15:00 مهندس جاماسبی کنکور ریاضی تجربی/حسابان  ورود به کلاس

ساعت  19:00 الی 21:15 استاد گرجی کنکور ادبیات  ورود به کلاس

ساعت  21:30 الی 23:45 استاد پازوکی کنکور ادبیات  ورود به کلاس

ساعت  07:30 الی 09:00 دکتر عزیزی کنکور هندسه  ورود به کلاس

ساعت  09:15 الی 10:45 استاد زینعلی کنکور زبان  ورود به کلاس

ساعت  11:00 الی 14:00 مهندس رسولی کنکور شیمی  ورود به کلاس

ساعت  14:30 الی 17:30 مهندس گلزاری کنکور ریاضی تجربی/حسابان  ورود به کلاس

ساعت  18:00 الی 21:00 مهندس شهبازی کنکور فیزیک ورود به کلاس

ساعت  07:30 الی 09:00 استاد مدنی کنکور اقتصاد ورود به کلاس

ساعت 09:15 الی 10:45 استاد مدنی کنکور روانشناسی ورود به کلاس

ساعت11:00 الی 14:15 مهندس طهرانی کنکور شیمی ورود به کلاس

ساعت 15:00 الی 18:15 استاد ترابی کنکور ریاضی(انسانی) ورود به کلاس

ساعت 19:00 الی 22:00 مهندس مدرسه دوست کنکور فیزیک ورود به کلاس

ساعت 09:00 الی11:45استاد جعفری کنکور ادبیات انسانی ورود به کلاس

ساعت 12:00 الی 15:00 مهندس گندمی کنکور فیزیک ورود به کلاس

ساعت 15:30 الی 18:30 مهندس حکاک کنکور شیمی ورود به کلاس

ساعت 19:00 الی 22:00 مهندس بشیرزاده کنکور ریاضی تجربی/حسابان ورود به کلاس

جدیدترین دوره ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
7,500,000 ریال
0
7,500,000 ریال
0
12,700,000 ریال
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!

ویدیو ها و گفتگوهای گپ بعثت