کنکور 1401

تدریس کلیه دروس پایه و دوازدهم به صورت تستی و تشریحی

برنامه هفتگی کلاس‌ها

کنکور 1401

استاد ترابی

18:15 – 15:00

مهندس استاد رحیم

21:00 – 18:00

استاد علی اکبری

22:00 – 21:00

استاد هاتفی

22:00 – 21:00

از مهرماه

استاد ترابی

23:30 – 22:00

دکتر حشم پیشه

22:00 – 20:45

دروس پایه (1401-1400)

مهندس آرین جاماسبی

20:15 – 18:45

از مهرماه

مهندس آرین جاماسبی

18:30 – 17:00

استاد رحیمی

20:00 – 18:30

از مهرماه

استاد غفاری

16:45 – 15:15

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس بشیرزاده

18:45 – 14:30

مهندس بشیرزاده

18:45 – 14:30

مهندس جاماسبی

18:30 – 15:15

مهندس جاماسبی

18:30 – 15:15

استاد مهاجر

18:45 – 18:00

از مهرماه

استاد مهاجر

21:00 – 19:00

استاد صائلی

22:45 – 21:15

دروس پایه (1401-1400)

استاد مهاجر

18:00 – 16:30

از مهرماه

استاد مهاجر

18:00 – 16:30

از مهرماه

مهندس گندمی

20:15 – 18:45

مهندس بشیرزاده

22:30 – 20:30

مهندس بشیرزاده

22:30 – 20:30

استاد مهاجر

16:30 – 15:00

از مهرماه

مهندس بشیرزاده

20:15 – 18:45

مهندس گندمی

22:00 – 20:30

کنکور 1401

استاد قیومی

16:00 – 14:30

استاد زینعلی

17:00 – 15:00

استاد مهرابی نیا

17:00 – 16:15

از مهرماه

مهندس گندمی

21:00 – 17:15

مهندس مدرسه دوست

21:30 – 17:15

دکتر اکبری

22:00 – 18:45

استاد مدنی

22:45 – 21:15

استاد ترکمن

23:00 – 22:00

دروس پایه (1401-1400)

مهندس مدرسه دوست

16:45 – 15:00

دکتر اکبری

20:15 – 18:45

مهندس آرین جاماسبی

18:30 – 17:00

کنکور 1401

مهندس بشیرزاده

16:45 – 14:30

مهندس بشیرزاده

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

21:30 – 19:30

استاد مختاری

21:00 – 19:30

استاد پازوکی

23:45 – 21:30

دروس پایه (1401-1400)

دکتر اکبری

15:00 – 13:30

از مهرماه

مهندس جاماسبی

16:45 – 15:15

 

19:15 – 17:45

از مهرماه

مهندس بشیرزاده

21:00 – 19:30

مهندس بشیرزاده

22:45 – 21:15

استاد بحری

17:30 – 16:00

از مهرماه

استاد بحری

15:50 – 14:30

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

استاد جعفری

21:30 – 19:00

مهندس شهبازی

23:00 – 19:00

استاد مدنی

23:15 – 21:45

دروس پایه (1401-1400)

مهندس رسولی

22:00 – 20:30

استاد بحری

 

مهندس رسولی

20:15 – 18:45

استاد بحری

استاد بحری

15:30 – 14:00

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس رسولی

18:45 – 15:30

مهندس حکاک

18:45 – 15:30

دکتر حشم پیشه

22:15 – 19:00

استاد مدنی

22:15 – 20:45

استاد ارسنجانی

23:30 – 22:30

دروس پایه (1401-1400)

مهندس طاهری

11:00 – 09:00

از مهرماه

مهندس طاهری

11:00 – 09:00

از مهرماه

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

13:00 – 11:30

مهندس حکاک

15:00 – 13:30

دکتر دولت آبادی

18:00 – 16:30

از مهرماه

مهندس شهبازی

20:45 – 18:45

مهندس بیات

09:30 – 08:00

از مهرماه

استاد پوشنه

12:30 – 11:00

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

15:00 – 13:30

مهندس شهبازی

22:30 – 21:00

استاد بحری

12:45 – 11:15

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

دکتر دولت آبادی

19:45 – 18:15

از مهرماه

استاد پوشنه

10:45 – 09:15

از مهرماه

استاد پوشنه

16:15 – 14:45

از مهرماه

دروس پایه (1401-1400)

استاد صائلی

14:30 – 13:00
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

استاد پازوکی

16:45 – 14:45 
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

کلاس‌های فوق العاده

حل تست فیزیک کنکور مهندس شهبازی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

شنبه ها ساعت 16:00 الی 17:50

زیست کنکور دکتر حشم پیشه (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری) 

(ورود حضوری‌ها)

جمعه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰
جمعه ۲۴ دی‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
جمعه ۲۹ بهمن‌ماه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰

 

عدم تشکیل

عربی کنکور استاد مهاجر

یک‌شنبه 4 مهرماه ساعت 19:00 الی 21:00

یک جلسه مشاوره رایگان

یک جلسه مشاوره رایگان

  • عزیز سلام جهت ثبت نام یک جلسه مشاوره رایگان لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر نمایید.

Shopping Cart