کلاس های رفع اشکال

ویژه ترمیم معدل و امتحانات نهایی

نگران نمره امتحانات تشریحی هستید؟
بر روی دروس میان ترم تسلط ندارید؟
داوطلب کنکوری هستید و نگران امتحان نهایی هستید؟
معلمتان درس ها را سریع تدریس کرده و شما کلی اشکال دارید؟
دانش آموز پایه هستید و نگران هستید پایه تان ضعیف شود؟
زمان تعطیل شدن مدارس ساعت مطالعه کمی داشتید و از درس‌ها خیلی عقب افتادید؟

جهت مشاهده پخش زنده و آفلاین پایه خود را انتخاب کنید

شب امتحانی

از طریق جعبه جستجو می توانید: پایه، درس و استاد مورد نظر خود را جستجو کنید

پایهدرساستادروزتاریخمحل تشکیلساعت
سوم ابتداییریاضیفهیمیپنجشنبه1401/10/15آنلاین13:00-14:30
چهارم ابتداییریاضیفهیمیپنجشنبه1401/10/15آنلاین11:15-12:45
پنجم ابتداییریاضیفهیمیپنجشنبه1401/10/15آنلاین09:15-10:45
ششمریاضیبحریچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه15:00-16:30
ششمریاضیبحریسه شنبه1401/10/06آنلاین16:45-18:15
ششمریاضیبحریپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید11:15-12:45
هفتمریاضیبحریچهارشنبه1401/10/07آنلاین15:00-16:30
هفتمریاضیبحریپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید13:00-14:30
هفتمریاضیبحریپنجشنبه1401/10/08دخترانه صادقیه15:00-16:30
هفتمعربیرحیمیپنجشنبه1401/10/08آنلاین16:45-18:15
هشتمریاضیبحریسه شنبه1401/10/06آنلاین15:00-16:30
هشتمریاضیبحریچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه16:45-18:15
هشتمعلومپوشنهچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه15:00-16:30
هشتمریاضیبحریپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید09:15-10:45
هشتمعربیرحیمیپنجشنبه1401/10/08آنلاین18:30-20:00
نهمعربیرحیمیچهارشنبه1401/09/30دخترانه صادقیه15:00-16:30
نهمعربیرحیمیپنجشنبه1401/10/01دخترانه توحید13:00-14:30
نهمعلومپوشنهشنبه1401/10/03آنلاین20:15-21:45
نهمعربیرحیمیدوشنبه1401/10/05آنلاین18:30-20:00
نهمریاضیبحریسه شنبه1401/10/06آنلاین16:45-18:15
نهمعلومپوشنهچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه16:45-18:15
نهمریاضیبحریچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه18:30-20:00
نهمعلومپوشنهپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید09:15-10:45
نهمریاضیدولت آبادیپنجشنبه1401/10/08دخترانه صادقیه15:00-16:30
نهمریاضیبحریپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید07:30-09:00
دهمشیمیرسولیجمعه1401/10/02دخترانه صادقیه07:30-09:00
دهمریاضیعقبائیجمعه1401/10/02دخترانه صادقیه09:15-10:45
دهمزیستحشم پیشهشنبه1401/10/03آنلاین15:00-16:30
دهمفیزیکگندمیشنبه1401/10/03دخترانه صادقیه15:00-16:30
دهمریاضیجاماسبیشنبه1401/10/03آنلاین16:45-18:15
دهمفیزیکشهبازیشنبه1401/10/03آنلاین20:00-21:30
دهمعربیمهاجریکشنبه1401/10/04آنلاین16:45-18:15
دهمریاضیبشیرزادهیکشنبه1401/10/04آنلاین18:30-20:00
دهمفیزیکگندمییکشنبه1401/10/04آنلاین20:15-21:45
دهمریاضیبشیرزادهسه شنبه1401/10/06دخترانه توحید12:45-14:15
دهمزیستعسگریسه شنبه1401/10/06دخترانه صادقیه15:00-18:15
دهمهندسهبشیرزادهسه شنبه1401/10/06آنلاین21:00-22:30
دهمریاضیعبدالرحمانچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه15:00-16:30
دهمریاضیدولت آبادیچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه18:30-20:00
دهمشیمیرسولیچهارشنبه1401/10/07آنلاین18:30-20:00
دهمریاضینیما زاهدیچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه18:30-21:00
دهمفیزیکحشمتیپنجشنبه1401/10/08دخترانه صادقیه07:30-09:00
دهمشیمیپوشنهپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید11:15-12:45
دهمشیمیپوشنهپنجشنبه1401/10/08آنلاین15:00-16:30
دهمریاضیبحریپنجشنبه1401/10/08دخترانه صادقیه16:45-18:15
دهمریاضی انسانیبحریپنجشنبه1401/10/08آنلاین20:00-22:00
دهمفیزیکدرویش پورجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه07:30-10:45
دهمشیمیزارعیجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه11:15-12:45
دهمریاضیجاماسبیجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه13:00-14:30
دهمشیمیپوشنهدوشنبه1401/10/12دخترانه صادقیه16:45-18:15
دهمفیزیکامینیپنجشنبه1401/10/15دخترانه توحید13:00-14:30
دهمفیزیکامینیجمعه1401/10/16دخترانه توحید11:15-12:45
یازدهمادبیاتپازوکیپنجشنبه1401/10/01آنلاین17:00-18:30
یازدهمریاضی انسانیبحریجمعه1401/10/02آنلاین10:00-12:00
یازدهمشیمیپوشنهشنبه1401/10/03آنلاین18:30-20:00
یازدهمزیستحشم پیشهشنبه1401/10/03آنلاین16:45-18:15
یازدهمعربیمهاجریکشنبه1401/10/04آنلاین15:30-17:00
یازدهمفیزیکگندمییکشنبه1401/10/04آنلاین18:30-20:00
یازدهمحسابانبشیرزادهیکشنبه1401/10/04آنلاین20:15-22:15
یازدهمریاضی تجربیبشیرزادهیکشنبه1401/10/04آنلاین20:15-22:15
یازدهمزبان انگلیسیقیومیدوشنبه1401/10/05آنلاین15:00-16:30
یازدهمریاضی تجربیبیاتدوشنبه1401/10/05آنلاین18:30-20:30
یازدهمحسابانبیاتدوشنبه1401/10/05آنلاین18:30-20:30
یازدهمریاضی تجربیجاماسبیسه شنبه1401/10/06آنلاین15:00-16:30
یازدهمحسابانجاماسبیسه شنبه1401/10/06آنلاین15:00-16:30
یازدهمهندسه و آماربشیرزادهسه شنبه1401/10/06آنلاین19:15-20:45
یازدهمشیمیرسولیچهارشنبه1401/10/07آنلاین20:15-21:45
یازدهمشیمیاستادرحیمپنجشنبه1401/10/08آنلاین15:00-16:30
یازدهمفیزیکشهبازیپنجشنبه1401/10/08آنلاین19:00-20:30
یازدهمشیمیرسولیجمعه1401/10/02دخترانه صادقیه09:15-10:45
یازدهمحسابانمهدی زاهدیجمعه1401/10/02دخترانه صادقیه11:15-14:30
یازدهمریاضی تجربیمهدی زاهدیجمعه1401/10/02دخترانه صادقیه11:15-14:30
یازدهمریاضی تجربینیما زاهدیجمعه1401/10/02دخترانه صادقیه15:00-18:15
یازدهمحساباننیما زاهدیجمعه1401/10/02دخترانه صادقیه15:00-18:15
یازدهمفیزیکگندمیشنبه1401/10/03دخترانه صادقیه16:45-18:15
یازدهمریاضی تجربیبشیرزادهدوشنبه1401/10/05دخترانه صادقیه18:30-20:30
یازدهمحسابانبشیرزادهدوشنبه1401/10/05دخترانه صادقیه18:30-20:30
یازدهمریاضی تجربیعبدالرحمانچهارشنبه1401/10/07دخترانه صادقیه16:45-18:15
یازدهمریاضی تجربیبیاتپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید11:15-12:45
یازدهمحسابانبیاتپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید11:15-12:45
یازدهمریاضی تجربیجاماسبیپنجشنبه1401/10/08دخترانه صادقیه11:15-12:45
یازدهمحسابانجاماسبیپنجشنبه1401/10/08دخترانه صادقیه13:00-14:30
یازدهمشیمیپوشنهپنجشنبه1401/10/08دخترانه توحید13:00-14:30
یازدهمشیمیاستادرحیمپنجشنبه1401/10/08دخترانه صادقیه13:00-14:30
یازدهمریاضی تجربیبیاتجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه11:15-12:45
یازدهمحسابانبیاتجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه11:15-12:45
یازدهمشیمیزارعیجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه13:00-14:30
یازدهمزیستعقیل پورجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه15:00-18:15
یازدهمآمار و احتمالدولت آبادییکشنبه1401/10/11دخترانه صادقیه16:45-18:15
یازدهمشیمیرسولیدوشنبه1401/10/12دخترانه صادقیه15:00-16:30
یازدهمهندسه و آماردولت آبادیدوشنبه1401/10/12دخترانه صادقیه16:45-18:15
یازدهمفیزیکشهبازیپنجشنبه1401/10/15دخترانه توحید07:30-09:00
یازدهمفیزیکشهبازیپنجشنبه1401/10/15دخترانه صادقیه09:15-10:45
یازدهمفیزیکمدرسه دوستجمعه1401/10/16دخترانه صادقیه11:15-14:30
دوازدهمدین و زندگیصائلییکشنبه1401/09/27آنلاین22:00-23:30
دوازدهمعربی انسانیسامانی نژاددوشنبه1401/09/28آنلاین21:00-23:00
دوازدهمعربی عمومیسامانی نژاددوشنبه1401/09/28آنلاین21:30-23:00
دوازدهمادبیاتپازوکیسه شنبه1401/09/29آنلاین21:30-23:45
دوازدهمجامعه شناسیمختاریپنجشنبه1401/10/01آنلاین20:15-21:45
دوازدهمشیمیرسولیجمعه1401/10/02آنلاین11:00-14:00
دوازدهمریاضی انسانیترابیجمعه1401/10/02آنلاین11:00-14:00
دوازدهمفلسفهمدنیشنبه1401/10/03دخترانه صادقیه15:00-16:30
دوازدهمزبان انگلیسیشعبان پورشنبه1401/10/03آنلاین16:45-18:15
دوازدهمزیستحشم پیشهشنبه1401/10/03آنلاین18:30-20:00
دوازدهمفیزیکگندمیشنبه1401/10/03دخترانه صادقیه18:30-20:00
دوازدهمگسستهدولت آبادییکشنبه1401/10/04دخترانه صادقیه16:45-18:15
دوازدهمعربیمهاجریکشنبه1401/10/04آنلاین20:15-21:45
دوازدهمهندسهدولت آبادیدوشنبه1401/10/05دخترانه صادقیه16:45-18:15
دوازدهمفیزیکگندمیدوشنبه1401/10/05آنلاین17:30-19:00
دوازدهمگسستهبشیرزادهسه شنبه1401/10/06آنلاین07:30-09:00
دوازدهمهندسهبشیرزادهسه شنبه1401/10/06آنلاین09:15-10:45
دوازدهمریاضی تجربیبشیرزادهسه شنبه1401/10/06آنلاین11:00-12:30
دوازدهمحسابانبشیرزادهسه شنبه1401/10/06آنلاین11:00-12:30
دوازدهمحسابانگلزاریچهارشنبه1401/10/07آنلاین15:00-18:15
دوازدهمریاضی تجربیگلزاریچهارشنبه1401/10/07آنلاین15:00-18:15
دوازدهمریاضی تجربیبیاتچهارشنبه1401/10/07آنلاین15:00-16:30
دوازدهمحسابانبیاتچهارشنبه1401/10/07آنلاین15:00-16:30
دوازدهمفیزیکشهبازیچهارشنبه1401/10/07آنلاین18:30-20:00
دوازدهمادبیات تخصصیجعفریچهارشنبه1401/10/07آنلاین19:15-20:45
دوازدهمریاضی تجربیبیاتجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه13:00-14:30
دوازدهمحسابانبیاتجمعه1401/10/09دخترانه صادقیه13:00-14:30
دوازدهمزبان انگلیسیشعبان پورشنبه1401/10/10دخترانه صادقیه16:45-18:15
دوازدهمفلسفهمدنیشنبه1401/10/10آنلاین20:00-22:00
دوازدهمفیزیکمدرسه دوستجمعه1401/10/16دخترانه صادقیه07:30-10:45
دوازدهمزبان انگلیسیقیومیپنجشنبه1401/10/22آنلاین15:00-17:00

چرا کلاس های آرامش شب امتحانی بعثت؟

با توجه به تعطیلی مدارس خیلی از دانش‌آموزان فرصت آموزش‌های خوب و اصولی را از دست دادند و متاسفانه خیلی از دبیران هم دانش‌آموزان را رها کردند. اگر شما در هر پایه‌ای مشغول به تحصیل باشید به خاطر شرایط به وجود آمده متضرر شده اید. اگر داوطلب دوازدهمی هستید که باید برای امتحانات نهایی آماده شوید و به دلیل تاثیر نمرات در آزمون سراسری به هیچ عنوان این فرصت را نباید از دست بدهید اگر داوطلب دهم یا یازدهمی هستید تمام مباحث امسال شما پایه اصلی است و اگر کمی اهمال کاری کنید متاسفانه در سال های بعد جبران کردن آن خیلی سخت تر می‌شود. با توجه به اینکه خیلی از امتحانات سال قبل آنلاین برگزار شد و شاید خیلی جدیتی در آن وجود ندارد، دانش آموزان هم خیلی مطالعه این مباحث را جدی نگرفته‌اند اما یادتان باشد یادگیری و جبران کردن این مباحث زمان خیلی زیادی از شما می‌گیرد.

شما جزء کدام دسته هستید؟

  • نگران مباحث ترم اول هستید و تصور می کنید خیلی خوب آن‌ها را یاد نگرفته‌اید اگر بخواهید خودتان از کتاب درسی و جزوه و… مطالعه کنید زمان خیلی زیادی را باید صرف کنید که با توجه به زمان کمی که دارید تقریبا این کار نشدنی است. 
  • ممکن است جزء دانش آموزانی باشید که از اول سال درست درس نخواندید و الان نگران نمره هستید.
  • ممکن است جزء دانش آموزهای قوی باشید ولی فقط راه حل های تستی را بلد باشید و الان نگران امتحانات تشریحی هستید.
  • اگر دانش آموز پایه دهم یا یازدهم باشید قطعا نگران پایه درس هایتان هستید.
در 0 ساعت
ورق بر می گردد

اگر در هر سطح و شرایطی هستید اصلا نگران نباشید برای شما مجموعه‌ای را آماده کرده‌ایم که در آن درس‌هایتان را به‌صورت تشریحی آموزش می‌دهم تا به راحتی نمره بالای 18 را بگیرید. در این کلاس‌ها تمام کم کاری‌های شما جبران می‌شود. ما تلاشمان را کردیم تا شما بتوانید در کوتاه ترین زمان درس‌هایتان را به صورت تشریحی یاد بگیرید. این کلاس‌ها شامل:‌

و اما

این کلاس ها کجا و به چه شکل برگزار میشود؟

این کلاس ها به صورت آفلاین است یعنی شما می توانید تمام فیلم ها را نگاه کنید. برای مشاهده این کلاس نیاز به چیز عجیب و غریبی ندارید بلکه با یک گوشی موبایل، کامپیوتر یا تبلت به راحتی می توانید فیلم های این کلاس ها را ببینید.

آیا با توجه به زمان کلاس محتوای آن کافی است؟

دقت داشته باشید که در این کلاس ها مبنا بر آموزش مطالب نیست بلکه قرار است تمرکز ما آموزش تشریحی و مرور و حل تمرین های تشریحی باشد. ما به شما قول می دهیم از تمام مطالب درسها تمرین به اندازه کافی حل می ‌شود.

اگر نیاز به رفع اشکال داشتم چکار باید بکنم؟

ما تمام مباحث را به ساده ترین روش آموزش می دهیم و به اندازه ای تمرین و مثال حل می کنیم که هیچ اشکالی باقی نماند.

این کلاس ها برای چه کسانی ضروری است؟

1

تمام داوطلبان کنکوری که می خواهند نمره خوبی از امتحانات نهایی داشته باشند.

2

دانش آموزانی که تا الان تستی خوانده اند و می خواهند در کوتاهترین زمان تشریحی یاد بگیرند.

3

دانش آموزانی که از ابتدای سال مطالعه خوبی داشته اند و می خواهند کل مطالب سال را سریع مرور کنند.

4

دانش آموزانی که تا الان درس ها را درست مطالعه نکرده اند و می خواهند به صورت فشرده مطالب را یاد بگیرند.

شروع موفقیت های تحصیلی شما

———–

بعثت آشنای سه نسل

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه های علمی آزاد دخترانه و پسرانه بعثت می باشد