کلاس های رفع اشکال

ویژه امتحانات نهایی و ترمیم معدل

نگران نمره امتحانات تشریحی هستید؟
بر روی دروس میان ترم تسلط ندارید؟
داوطلب کنکوری هستید و نگران امتحان نهایی هستید؟
معلمتان درس ها را سریع تدریس کرده و شما کلی اشکال دارید؟
دانش آموز پایه هستید و نگران هستید پایه تان ضعیف شود؟
زمان تعطیل شدن مدارس ساعت مطالعه کمی داشتید و از درس‌ها خیلی عقب افتادید؟

جهت مشاهده پخش زنده و آفلاین پایه خود را انتخاب کنید

ویژه امتحانات خرداد ماه 1402

برنامه کلاس‌های شب امتحانی خرداد 1402

از طریق جعبه جستجو می توانید: پایه، درس و استاد مورد نظر خود را جستجو کنید

پایهدرسمدرستاریخروزساعتتوضیحاتقیمتمشاهده
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش1)بشیرزاده21 اردیبهشتپنجشنبه07:30 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 1)بشیرزاده21 اردیبهشتپنجشنبه07:30 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش1)بشیرزاده21 اردیبهشتپنجشنبه11:15 تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 1)بشیرزاده21 اردیبهشتپنجشنبه11:15 تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش1)بشیرزاده21 اردیبهشتپنجشنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 1)بشیرزاده21 اردیبهشتپنجشنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش2)بشیرزاده22 اردیبهشتجمعه07:30 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 2)بشیرزاده22 اردیبهشتجمعه07:30 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش2)بشیرزاده22 اردیبهشتجمعه11:15 تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 2)بشیرزاده22 اردیبهشتجمعه11:15 تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش2)بشیرزاده22 اردیبهشتجمعه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 2)بشیرزاده22 اردیبهشتجمعه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
11شیمی یازدهمپوشنه28 اردیبهشتپنجشنبه11:15 تا 12:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11شیمی یازدهمپوشنه28 اردیبهشتپنجشنبه13:00 تا 14:30آنلاین bst.irرایگانورود
11زیست یازدهمحشم پیشه28 اردیبهشتپنجشنبه09:15 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11زیست یازدهمحشم پیشه28 اردیبهشتپنجشنبه11:15 تا 12:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11زیست یازدهمحشم پیشه28 اردیبهشتپنجشنبه14:00 تا 15:30آنلاین bst.irرایگانورود
11شیمی یازدهماستادرحیم28 اردیبهشتپنجشنبه13:00 تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11هندسه یازدهمدولت آبادی4 خردادپنجشنبه09:15 تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11آمار و احتمال یازدهمدولت آبادی4 خردادپنجشنبه11:15 تا 12:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیعقبائی6 خردادشنبه15:00 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش1)عبدالرحمن6 خردادشنبه15:00 تا 17:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 1)عبدالرحمن6 خردادشنبه15:00 تا 17:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیمهدی زاهدی6 خردادشنبه15:00 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهممهدی زاهدی6 خردادشنبه15:00 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش1)عبدالرحمن6 خردادشنبه18:00 تا 21:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 1)عبدالرحمن6 خردادشنبه18:00 تا 21:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم انسانیترابی6 خردادشنبه19:00 تا 21:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیبشیرزاده7 خردادیکشنبه07:30 تا 09:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11حسابان یازدهمبشیرزاده7 خردادیکشنبه07:30 تا 09:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیبشیرزاده7 خردادیکشنبه10:00 تا 12:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهمبشیرزاده7 خردادیکشنبه10:00 تا 12:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیبشیرزاده7 خردادیکشنبه12:15 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
11حسابان یازدهمبشیرزاده7 خردادیکشنبه12:15 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیبیات6 خردادشنبه09:00 تا 11:00آنلاین bst.irرایگانورود
11حسابان یازدهمبیات6 خردادشنبه09:00 تا 11:00آنلاین bst.irرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیبیات7 خردادیکشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
11حسابان یازدهمبیات7 خردادیکشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیعبدالرحمن7 خردادیکشنبه09:00 تا 11:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11حسابان یازدهمعبدالرحمن7 خردادیکشنبه09:00 تا 11:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربیجاماسبی7 خردادیکشنبه11:00 تا 14:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهمجاماسبی7 خردادیکشنبه11:00 تا 14:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11ریاضی یازدهم تجربی (بخش2)عبدالرحمن7 خردادیکشنبه11:00 تا 14:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهم (بخش 2)عبدالرحمن7 خردادیکشنبه11:00 تا 14:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11حسابان یازدهمعقبائی7 خردادیکشنبه15:00 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
11عربی یازدهممهاجر8 خرداددوشنبه18:00 تا 21:00آنلاین bst.irرایگانورود
10ریاضی دهمبشیرزاده20 اردیبهشتچهارشنبه15:00 تا 18:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10ریاضی دهمبشیرزاده20 اردیبهشتچهارشنبه18:30 تا 21:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
10ریاضی دهمبشیرزاده20 اردیبهشتچهارشنبه12:00 تا 15:00آنلاین bst.irرایگانورود
10شیمی دهمپوشنه28 اردیبهشتپنجشنبه09:15 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
10شیمی دهماستادرحیم28 اردیبهشتپنجشنبه11:15 تا 12:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10ریاضی دهمدولت آبادی28 اردیبهشتپنجشنبه11:15 تا 12:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10ریاضی دهمعبدالرحمن28 اردیبهشتپنجشنبه15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10فیزیک دهمحشمتی1 خرداددوشنبه15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10فیزیک دهمشهبازی1 خرداددوشنبه19:00 تا 20:30آنلاین bst.irرایگانورود
10عربی دهم انسانیمهاجر1 خرداددوشنبه19:00 تا 20:30آنلاین bst.irرایگانورود
10فیزیک دهمگندمی2 خردادسه شنبه15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10فیزیک دهمشهبازی2 خردادسه شنبه11:00 تا 12:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10فیزیک دهمگندمی2 خردادسه شنبه16:45 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
10زیست دهمحشم پیشه2 خردادسه شنبه10:00 تا 11:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10زیست دهمحشم پیشه2 خردادسه شنبه12:00 تا 13:30آنلاین bst.irرایگانورود
10فارسی دهمرفیعییکشنبه31 اردیبهشت10:00 تا 11:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
10فارسی دهمرفیعییکشنبه31 اردیبهشت12:00 تا 13:30آنلاین bst.irرایگانورود
9ریاضی نهمدولت آبادی28 اردیبهشتپنجشنبه09:15 تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9ریاضی نهمدولت آبادیپنجشنبه28 اردیبهشت09:15 تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9علوم نهمپوشنهچهارشنبه3 خرداد15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9علوم نهمپوشنهچهارشنبه3 خرداد09:15 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
9عربی نهمرحیمیشنبه6 خرداد15:00 تا 16:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
9عربی نهمرحیمیشنبه6 خرداد19:00 تا 20:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9عربی نهمرحیمیشنبه6 خرداد18:45 تا 20:15آنلاین bst.irرایگانورود
9ریاضی نهمعقبائیچهارشنبه10 خرداد15:00 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9ریاضی نهمفضلی خانیپنجشنبه11 خرداد11:15 تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9ریاضی نهمبحریپنجشنبه11 خرداد15:00 تا 16:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
9ریاضی نهمبحریپنجشنبه11 خرداد16:45 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9ریاضی نهمبحریپنجشنبه11 خرداد19:00 تا 20:30آنلاین bst.irرایگانورود
9فارسی نهمرفیعیسه شنبه9 خرداد10:00 تا 11:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
9فارسی نهمرفیعیسه شنبه9 خرداد12:00 تا 13:30آنلاین bst.irرایگانورود
8ریاضی هشتمبحریچهارشنبه27 اردیبهشت15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
8ریاضی هشتمبحریچهارشنبه27 اردیبهشت16:45 تا 18:15حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
8علوم هشتمپوشنهچهارشنبه3 خرداد16:45 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
5ریاضی پنجم دبستانفهیمی21 اردیبهشتپنجشنبه09:15 تا 10:45آنلاین bst.irرایگانورود
4ریاضی چهارم دبستانفهیمی21 اردیبهشتپنجشنبه11:15 تا 12:45آنلاین bst.irرایگانورود
12فیزیک دوازدهم (ریاضی - تجربی)شهبازی7 اردیبهشتپنجشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12فیزیک دوازدهم (ریاضی - تجربی)شهبازی14 اردیبهشتپنجشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12فیزیک دوازدهم (ریاضی - تجربی)شهبازی21 اردیبهشتپنجشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12فیزیک دوازدهم (ریاضی - تجربی)شهبازی28 اردیبهشتپنجشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12فیزیک دوازدهم (ریاضی)شهبازی22 اردیبهشتجمعه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12فیزیک دوازدهم (ریاضی - تجربی)شهبازی1 خرداددوشنبه15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12فیزیک دوازدهم (ریاضی - تجربی)شهبازی1 خرداددوشنبه17:00 تا 18:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
12گسستهبشیرزاده9 اردیبهشتشنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12گسستهبشیرزاده16 اردیبهشتشنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12گسستهبشیرزاده23 اردیبهشتشنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12هندسه دوازدهمبشیرزاده12 اردیبهشتسه شنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12هندسه دوازدهمبشیرزاده19 اردیبهشتسه شنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12هندسه دوازدهمبشیرزاده26 اردیبهشتسه شنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12هندسه دوازدهمبشیرزاده27 اردیبهشتچهارشنبه19:00 تا 22:00آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهمرسولی16 اردیبهشتشنبه19:00 تا 21:45آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهمرسولی23 اردیبهشتشنبه19:00 تا 21:45آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهمرسولی9 خردادسه شنبه18:30 تا 21:45آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهمرسولی10 خردادچهارشنبه11:00 تا 15:00آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهمرسولی10 خردادچهارشنبه07:30 تا 09:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
12شیمی دوازدهمرسولی10 خردادچهارشنبه09:15 تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12شیمی دوازدهم فصل اول/ سومزارعی22 اردیبهشتجمعه15:00 تا 18:00آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهم فصل دوم / چهارمزارعی28 اردیبهشتپنجشنبه15:00 تا 18:00آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهم حل سوال و مرور نهاییزارعی9 خردادسه شنبه15:00 تا 18:00آنلاین bst.irرایگانورود
12فیزیک دوازدهممدرسه دوست1 خرداددوشنبه13:00 تا 15:00آنلاین bst.irرایگانورود
12هندسه دوازدهمبشیرزاده4 خردادپنجشنبه11:00 تا 14:00آنلاین bst.irرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیبشیرزاده4 خردادپنجشنبه19:00 تا 22:00آنلاین bst.irرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیعبدالرحمن5 خردادجمعه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیبشیرزاده6 خردادشنبه07:30 تا 09:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیبشیرزاده6 خردادشنبه09:15 تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیجاماسبی6 خردادشنبه11:00 تا 14:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیعبدالرحمن6 خردادشنبه11:30 تا 15:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیبیات5 خردادجمعه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12ریاضی دوازدهم تجربیبیات6 خردادشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12هندسه دوازدهمدولت آبادی6 خردادشنبه09:30 تا 11:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12جامعه شناسیمختاری6 خردادشنبه13:00 تا 14:30آنلاین bst.irرایگانورود
12زبان انگلیسی دوازدهمشعبان پور7 خردادیکشنبه18:00 تا 20:00آنلاین bst.irرایگانورود
12زبان انگلیسی دوازدهمزینعلی7 خردادیکشنبه13:00 تا 18:00آنلاین bst.irرایگانورود
12فلسفهمدنی9 خردادسه شنبه20:00 تا 22:00آنلاین bst.irرایگانورود
12شیمی دوازدهماستادرحیم9 خردادسه شنبه15:00 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12شیمی دوازدهماستادرحیم9 خردادسه شنبه18:30 تا 21:45آنلاین bst.irرایگانورود
12حسابان دوازدهمبشیرزاده12 خردادجمعه09:00 تا 12:00آنلاین bst.irرایگانورود
12حسابان دوازدهمبشیرزاده13 خردادشنبه09:00 تا 10:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
12حسابان دوازدهمبشیرزاده13 خردادشنبه10:45 تا 12:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12حسابان دوازدهمعبدالرحمن14 خردادیکشنبه11:30 تا 15:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12حسابان دوازدهمعبدالرحمن14 خردادیکشنبه15:00 تا 18:15آنلاین bst.irرایگانورود
12حسابان دوازدهمبیات12 خردادجمعه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12حسابان دوازدهمبیات13 خردادشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12زیست دوازدهمحشم پیشه15 خرداددوشنبه11:00 تا 14:15آنلاین bst.irرایگانورود
12حسابان دوازدهمجاماسبی15 خرداددوشنبه11:00 تا 14:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12گسسته دوازدهمبشیرزاده19 خردادجمعه09:00 تا 12:00آنلاین bst.irرایگانورود
12ریاضی انسانی دوازدهمترابی20 خردادشنبه08:00 تا 11:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12ریاضی انسانی دوازدهمترابی20 خردادشنبه11:30 تا 14:30آنلاین bst.irرایگانورود
12گسسته دوازدهمدولت آبادی20 خردادشنبه09:30 تا 11:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
12عربی دوازدهممهاجر21 خردادیکشنبه20:00 تا 21:30آنلاین bst.irرایگانورود
12هویت اجتماعیمختاری23 خردادسه شنبه15:00 تا 18:00آنلاین bst.irرایگانورود
12ادبیات دوازدهم (کارگاه مبحثی)پازوکی26 اردیبهشتسه شنبه12:00 تا 14:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12ادبیات دوازدهم (کارگاه شماره 1)پازوکی2 خردادسه شنبه12:00 تا 14:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12ادبیات دوازدهم (کارگاه شماره 2)پازوکی3 خردادچهارشنبه07:30 تا 09:00آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12ادبیات دوازدهم (کارگاه شماره 3)پازوکی3 خردادچهارشنبه20:00 تا 22:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12عربی دوازدهم (کارگاه مبحثی)سامانی نژاد28 اردیبهشتپنجشنبه12:00 تا 14:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12عربی دوازدهم (کارگاه شماره 1)سامانی نژاد21 خردادیکشنبه12:00 تا 14:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12عربی دوازدهم (کارگاه شماره 2)سامانی نژاد22 خرداددوشنبه07:30 تا 09:00آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12عربی دوازدهم (کارگاه شماره 3)سامانی نژاد22 خرداددوشنبه20:00 تا 22:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12دین و زندگی دوازدهم (کارگاه مبحثی)صائلی25 اردیبهشتدوشنبه12:00 تا 14:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12دین و زندگی دوازدهم (کارگاه شماره 1)صائلی29 اردیبهشتجمعه12:00 تا 14:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12دین و زندگی دوازدهم (کارگاه شماره 2)صائلی30 اردیبهشتشنبه07:30 تا 09:00آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12دین و زندگی دوازدهم (کارگاه شماره 3)صائلی30 اردیبهشتشنبه20:00 تا 22:30آنلاین bst.ir200000 تومان (4جلسه)خرید
12زبان انگلیسی دوازدهمقیومی11 اردیبهشتدوشنبه12:00 تا 15:00آنلاین bst.ir249000 تومان (6جلسه)خرید
12زبان انگلیسی دوازدهمقیومی15 اردیبهشتجمعه18:00 تا 21:00آنلاین bst.ir249000 تومان (6جلسه)خرید
12زبان انگلیسی دوازدهمقیومی18 اردیبهشتدوشنبه12:00 تا 15:00آنلاین bst.ir249000 تومان (6جلسه)خرید
12زبان انگلیسی دوازدهمقیومی22 اردیبهشتجمعه18:00 تا 21:00آنلاین bst.ir249000 تومان (6جلسه)خرید
12زبان انگلیسی دوازدهمقیومی25 اردیبهشتدوشنبه12:00 تا 15:00آنلاین bst.ir249000 تومان (6جلسه)خرید
12زبان انگلیسی دوازدهمقیومی7 خردادیکشنبه16:00 تا 21:00آنلاین bst.ir249000 تومان (6جلسه)خرید
12زبان انگلیسی دوازدهمقیومی7 خردادیکشنبه16:00 تا 21:00آنلاین bst.ir49000 تومان (1جلسه)خرید

چرا کلاس های آرامش شب امتحانی بعثت؟

با توجه به تعطیلی مدارس خیلی از دانش‌آموزان فرصت آموزش‌های خوب و اصولی را از دست دادند و متاسفانه خیلی از دبیران هم دانش‌آموزان را رها کردند. اگر شما در هر پایه‌ای مشغول به تحصیل باشید به خاطر شرایط به وجود آمده متضرر شده اید. اگر داوطلب دوازدهمی هستید که باید برای امتحانات نهایی آماده شوید و به دلیل تاثیر نمرات در آزمون سراسری به هیچ عنوان این فرصت را نباید از دست بدهید اگر داوطلب دهم یا یازدهمی هستید تمام مباحث امسال شما پایه اصلی است و اگر کمی اهمال کاری کنید متاسفانه در سال های بعد جبران کردن آن خیلی سخت تر می‌شود. با توجه به اینکه خیلی از امتحانات سال قبل آنلاین برگزار شد و شاید خیلی جدیتی در آن وجود ندارد، دانش آموزان هم خیلی مطالعه این مباحث را جدی نگرفته‌اند اما یادتان باشد یادگیری و جبران کردن این مباحث زمان خیلی زیادی از شما می‌گیرد.

شما جزء کدام دسته هستید؟

  • نگران مباحث ترم اول هستید و تصور می کنید خیلی خوب آن‌ها را یاد نگرفته‌اید اگر بخواهید خودتان از کتاب درسی و جزوه و… مطالعه کنید زمان خیلی زیادی را باید صرف کنید که با توجه به زمان کمی که دارید تقریبا این کار نشدنی است. 
  • ممکن است جزء دانش آموزانی باشید که از اول سال درست درس نخواندید و الان نگران نمره هستید.
  • ممکن است جزء دانش آموزهای قوی باشید ولی فقط راه حل های تستی را بلد باشید و الان نگران امتحانات تشریحی هستید.
  • اگر دانش آموز پایه دهم یا یازدهم باشید قطعا نگران پایه درس هایتان هستید.
در 0 ساعت
ورق بر می گردد

اگر در هر سطح و شرایطی هستید اصلا نگران نباشید برای شما مجموعه‌ای را آماده کرده‌ایم که در آن درس‌هایتان را به‌صورت تشریحی آموزش می‌دهم تا به راحتی نمره بالای 18 را بگیرید. در این کلاس‌ها تمام کم کاری‌های شما جبران می‌شود. ما تلاشمان را کردیم تا شما بتوانید در کوتاه ترین زمان درس‌هایتان را به صورت تشریحی یاد بگیرید. این کلاس‌ها شامل:‌

و اما

این کلاس ها کجا و به چه شکل برگزار میشود؟

این کلاس ها به صورت آفلاین است یعنی شما می توانید تمام فیلم ها را نگاه کنید. برای مشاهده این کلاس نیاز به چیز عجیب و غریبی ندارید بلکه با یک گوشی موبایل، کامپیوتر یا تبلت به راحتی می توانید فیلم های این کلاس ها را ببینید.

آیا با توجه به زمان کلاس محتوای آن کافی است؟

دقت داشته باشید که در این کلاس ها مبنا بر آموزش مطالب نیست بلکه قرار است تمرکز ما آموزش تشریحی و مرور و حل تمرین های تشریحی باشد. ما به شما قول می دهیم از تمام مطالب درسها تمرین به اندازه کافی حل می ‌شود.

اگر نیاز به رفع اشکال داشتم چکار باید بکنم؟

ما تمام مباحث را به ساده ترین روش آموزش می دهیم و به اندازه ای تمرین و مثال حل می کنیم که هیچ اشکالی باقی نماند.

این کلاس ها برای چه کسانی ضروری است؟

1

تمام داوطلبان کنکوری که می خواهند نمره خوبی از امتحانات نهایی داشته باشند.

2

دانش آموزانی که تا الان تستی خوانده اند و می خواهند در کوتاهترین زمان تشریحی یاد بگیرند.

3

دانش آموزانی که از ابتدای سال مطالعه خوبی داشته اند و می خواهند کل مطالب سال را سریع مرور کنند.

4

دانش آموزانی که تا الان درس ها را درست مطالعه نکرده اند و می خواهند به صورت فشرده مطالب را یاد بگیرند.

شروع موفقیت های تحصیلی شما

———–

بعثت آشنای سه نسل

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه های علمی آزاد دخترانه و پسرانه بعثت می باشد