کلاس های رفع اشکال

ویژه امتحانات نهایی و ترمیم معدل

نگران نمره امتحانات تشریحی هستید؟
بر روی دروس میان ترم تسلط ندارید؟
داوطلب کنکوری هستید و نگران امتحان نهایی هستید؟
معلمتان درس ها را سریع تدریس کرده و شما کلی اشکال دارید؟
دانش آموز پایه هستید و نگران هستید پایه تان ضعیف شود؟
زمان تعطیل شدن مدارس ساعت مطالعه کمی داشتید و از درس‌ها خیلی عقب افتادید؟

جهت مشاهده پخش زنده و آفلاین پایه خود را انتخاب کنید

ویژه امتحانات دی‌ماه 1402

برنامه کلاس‌های شب امتحانی دی‌ماه 1402

از طریق جعبه جستجو می توانید: پایه، درس و استاد مورد نظر خود را جستجو کنید

شب امتحانی دوازدهم

پایه/درسمدرستاریخروزساعت توضیحاتقیمتمشاهده
شیمی دوازدهم زارعیجمعه1دی20:15 تا 21:45آنلاین bst.irرایگانورود
شیمی دوازدهم زارعیجمعه1دی16:45 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
شیمی دوازدهم رسولیشنبه2دی15:00 تا 19:00آنلاین bst.irرایگانورود
شیمی دوازدهم رسولیپنجشنبه7دی15:00 تا 19:00آنلاین bst.irرایگانورود
شیمی دوازدهم رسولیآفلاینرایگانورود
فیزیک دوازدهمشهبازیآفلاینرایگانورود
فیزیک دوازدهمشهبازیآفلاینرایگانورود
فیزیک دوازدهممدرسه دوستیکشنبه3 دی 15:00تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
فیزیک دوازدهمگندمیآفلاینرایگانورود
فیزیک دوازدهمگندمییکشنبه3 دی 15:00تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
گسسته دوازدهمبشیرزادهآفلاینرایگانورود
هندسه دوازدهمبشیرزادهآفلاینرایگانورود
حسابان دوازدهم بشیرزادهآفلاینرایگانورود
حسابان دوازدهم بیاتآفلاینرایگانورود
حسابان دوازدهم گلزاریآفلاینرایگانورود
ریاضی تجربی دوازدهمبشیرزادهآفلاینرایگانورود
ریاضی تجربی دوازدهمبیاتآفلاینرایگانورود
ریاضی تجربی دوازدهمگلزاریآفلاینرایگانورود
زیست شناسی دوازدهم حشم پیشهآفلاینرایگانورود
جامعه شناسی دوازدهم انسانیمختاریآفلاینرایگانورود
جامعه شناسی دوازدهم انسانیمختارییکشنبه3 دی 15:00تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
فلسفه دوازدهم مدنیآفلاینرایگانورود
ریاضی دوازدهم انسانیترابیآفلاینرایگانورود
زبان انگلیسی دوازدهمشعبان پورآفلاینرایگانورود
زبان انگلیسی دوازدهمقیومیآفلاینرایگانورود
زبان انگلیسی دوازدهمقیومیشنبه2 دی 15:00تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
زبان انگلیسی دوازدهمقیومیشنبه2 دی 18:30تا 20:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
فنون ادبی دوازهم رفیعییکشنبه3 دی 15:00تا 16:30آنلاین bst.irرایگانورود
ادبیات دوازدهمرفیعییکشنبه3 دی 16:30تا 18:00آنلاین bst.irرایگانورود
ادبیات دوازدهمرفیعیچهارشنبه6 دی18:30تا 20:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
عربی دوازدهم(ریاضی/تجربی/انسانی) مهاجرآفلاینرایگانورود
عربی دوازدهم مهاجرپنجشنبه7 دی09:15تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
دین و زندگی دوازدهم تجربی -ریاضیحامد محمدیجمعه1 دی 18:30تا 20:00آنلاین bst.irرایگانورود
دین و زندگی دوازدهم تجربی -ریاضیحامد محمدیسه شنبه28 آذر11:15تا 12:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
دین و زندگی دوازدهم تجربی -ریاضیحامد محمدیسه شنبه28 آذر13:00تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
دین و زندگی دوازدهم تجربی -ریاضییزدان پناهجمعه1 دی9:45 تا 11:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
دین و زندگی دوازدهم تجربی -ریاضییزدان پناهجمعه1 دی11:30 تا 13:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
دین و زندگی دوازدهم تجربی -ریاضییزدان پناهجمعه1 دی13:15 تا 14:45آنلاین bst.irرایگانورود
ادبیات عمومیمطلبیپنجشنبه7 دی20:15 تا 21:45آنلاین bst.irرایگانورود
ادبیات دوازدهم انسانیجعفریآفلاینرایگانورود
عربی دوازدهم انسانیمهاجرپنجشنبه7 دی07:30تا 09:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
دین و زندگی دوازدهم انسانیحامد محمدیسه شنبه28 آذر15:00تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
زیست شناسی دوازدهم عقیل پورپنجشنبه14 دی07:30 تا 09:00حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
فلسفه دوازدهم مدنیچهارشنبه29 آذر22:00 تا 23:30آنلاین bst.irرایگانورود
حسابان دوازدهم عبدالرحمنآفلاینرایگانورود
ریاضی تجربی دوازدهمعبدالرحمنآفلاینرایگانورود
عربی دوازدهمشلالوندآفلاینرایگانورود
شیمی دوازدهم زارعییکشنبه17دی15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود

شب امتحانی یازدهم

پایه/درسمدرستاریخروزساعت توضیحاتقیمتمشاهده
فیزیک یازدهمگندمییکشنبه3 دی20:15تا 21:45آنلاین bst.irرایگانورود
فیزیک یازدهمگندمیآفلاینرایگانورود
فیزیک یازدهمشهبازیآفلاینرایگانورود
فیزیک یازدهمگندمیپنجشنبه7 دی11:15تا 12:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
فیزیک یازدهممدرسه دوستپنجشنبه7 دی09:15تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
فیزیک یازدهممدرسه دوستپنجشنبه7 دی11:15تا 12:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
شیمی یازدهمزارعیجمعه1دی18:30تا 20:00آنلاین bst.irرایگانورود
شیمی یازدهمرسولیآفلاینرایگانورود
شیمی یازدهمپوشنهآفلاینرایگانورود
شیمی یازدهماستاد رحیمآفلاینرایگانورود
شیمی یازدهمزارعیجمعه1 دی15:00تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
شیمی یازدهمرسولیپنجشنبه14 دی 07:30 تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
زیست شناسی یازدهمحشم پیشهآفلاینرایگانورود
هندسه و آمار یازدهمبشیرزادهآفلاینرایگانورود
ریاضی یازدهم تجربیبشیرزادهآفلاینرایگانورود
ریاضی یازدهم تجربیجاماسبیآفلاینرایگانورود
ریاضی یازدهم تجربیبیاتآفلاینرایگانورود
ریاضی یازدهم تجربینیما زاهدیچهارشنبه6 دی18:30تا 20:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی یازدهم تجربیبحریجمعه8 دی16:45تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
حسابان یازدهمبشیرزادهآفلاینرایگانورود
حسابان یازدهمجاماسبیآفلاینرایگانورود
حسابان یازدهمبیاتآفلاینرایگانورود
حسابان یازدهمنیما زاهدیچهارشنبه6 دی18:30تا 20:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
حسابان یازدهمبحریجمعه8 دی16:45تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
جامعه شناسی یازدهم انسانیمختاریشنبه2 دی16:45تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی یازدهم انسانیبحریآفلاینرایگانورود
عربی یازدهم (ریاضی-تجربی-انسانی)مهاجرآفلاینرایگانورود
عربی یازدهم (ریاضی-تجربی-انسانی)مهاجرپنج شنبه7 دی11:15تا 12:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
زبان یازدهم قیومیآفلاینرایگانورود
دین و زندگی یازدهم حامد محمدییکشنبه26 آذر9:15تا 10:45آنلاین bst.irرایگانورود
ادبیات یازدهمرفیعی دوشنبه4 دی16:30تا 18:00آنلاین bst.irرایگانورود
ادبیات یازدهمرفیعیچهارشنبه6 دی15:00تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ادبیات یازدهممطلبیپنجشنبه7 دی18:30 تا 20:00آنلاین bst.irرایگانورود
فیزیک یازدهمدرویش پورسه شنبه5 دی16:45 تا 18:00حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
حسابان یازدهم گلزاریجمعه1 دی11:30 تا 13:00حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی یازدهمزارعیجمعه1 دی16:45 تا 18:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
فیزیک یازدهمدرویش پورپنجشنبه7 دی09:15 تا 10:45حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
هندسه یازدهم گلزاریپنجشنبه7 دی11:00 تا 12:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
زیست شناسی یازدهمعسگرانیپنجشنبه7 دی11:00 تا 12:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
آمار و احتمال یازدهم گلزاریپنجشنبه7 دی12:45 تا 14:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی یازدهم میر وکیلیجمعه8 دی08:00 تا 09:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
فیزیک یازدهمدرویش پورجمعه8 دی09:45 تا 11:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی یازدهمرسولییکشنبه10 دی16:45 تا 18:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی یازدهممیروکیلیپنجشنبه14 دی 07:30 تا 09:00حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
زیست شناسی یازدهمعقیل پورپنجشنبه14 دی 09:15 تا 10:45حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی یازدهم تجربیعبدالرحمنآفلاینرایگانورود
حسابان یازدهمعبدالرحمنآفلاینرایگانورود
عربی یازدهم (ریاضی-تجربی-انسانی)شلالوندآفلاینرایگانورود

شب امتحانی دهم

پایه/درسمدرستاریخروزساعت توضیحاتقیمتمشاهده
زیست شناسی دهمحشم پیشهآفلاینرایگانورود
ریاضی دهمبشیرزادهآفلاینرایگانورود
ریاضی دهمجاماسبیآفلاینرایگانورود
ریاضی دهمبحریآفلاینرایگانورود
ریاضی دهمبحریجمعه8 دی15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی دهمنیما زاهدیچهارشنبه6 دی16:45 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی دهمنیما زاهدیپنجشنبه7 دی16:45 تا 18:15حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
فیزیک دهمگندمییکشنبه3 دی18:30 تا 20:00آنلاین bst.irرایگانورود
فیزیک دهمگندمیآفلاینرایگانورود
فیزیک دهمشهبازیآفلاینرایگانورود
فیزیک دهمفواد امینیجمعه1دی08:00 تا 11:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
فیزیک دهمگندمیپنجشنبه7 دی13:00 تا 14:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
فیزیک دهمفواد امینیجمعه1 دی11:30 تا 14:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
شیمی دهم رسولیآفلاینرایگانورود
شیمی دهم پوشنهآفلاینرایگانورود
شیمی دهم پوشنهپنجشنبه7 دی15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
شیمی دهم پوشنهپنجشنبه7 دی11:15 تا 12:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
شیمی دهم زارعیجمعه8 دی 15:00 تا 16:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
شیمی دهم رسولیپنجشنبه14 دی 09:15 تا 10:45حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
هندسه دهمبشیرزادهآفلاینرایگانورود
هندسه دهمعلی آبادیچهارشنبه6 دی18:30تا 20:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
هندسه دهمعلی آبادیپنجشنبه 7 دی07:30 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی دهمرحیمیجمعه8 دی16:45 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
عربی دهمرحیمیپنجشنبه7 دی15:00 تا 16:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی دهممهاجرآفلاینرایگانورود
دین و زندگی دهمحامد محمدییکشنبه 26 آذر11:15تا 12:45آنلاین bst.irرایگانورود
اقتصاد دهممختارییکشنبه3 دی16:45تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
جامعه شناسی دهم انسانیمختاریشنبه2 دی15:00تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ادبیات دهمرفیعیدوشنبه4 دی15:00تا 16:30آنلاین bst.irرایگانورود
ادبیات دهمرفیعیچهارشنبه6 دی16:45تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی دهم گلزاریپنجشنبه30 آذر15:00تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
فیزیک دهمدرویش پورسه شنبه5 دی15:00 تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی دهم زارعیجمعه1 دی08:00 تا 09:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
فیزیک دهمدرویش پورپنجشنبه7 دی07:30 تا 09:00حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
زیست شناسی دهمعسگرانیپنجشنبه7 دی09:15 تا 10:45حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
فیزیک دهمدرویش پورجمعه8 دی08:00 تا 09:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی دهم میر وکیلیجمعه8 ذی09:45 تا 11:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی دهم رسولییکشنبه10 دی15:00 تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
شیمی دهم میر وکیلیپنجشنبه14 دی 09:15 تا 10:45حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی دهمعبدالرحمنآفلاینرایگانورود

شب امتحانی متوسطه اول

پایه/درسمدرستاریخروزساعت توضیحاتقیمتمشاهده
ریاضی نهمبحریآفلاینرایگانورود
ریاضی نهمبحریچهارشنبه6 دی18:30تا 20:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی نهمبحریجمعه8 دی18:30تا 20:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی نهمنیما زاهدیچهارشنبه6 دی15:00تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی نهمبحریجمعه8 دی08:00 تا 11:15حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
ریاضی نهمنیما زاهدیپنجشنبه7 دی15:00تا 16:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
علوم نهمپوشنهآفلاینرایگانورود
علوم نهمپوشنهپنجشنبه7 دی15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
علوم نهمپوشنهپنجشنبه7 دی13:00 تا 14:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی نهمرحیمیچهارشنبه6 دی16:45 تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
عربی نهمرحیمیپنجشنبه7 دی11:15 تا 12:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی نهمرحیمیآفلاینرایگانورود
علوم نهمآقابابادوشنبه4 دی16:45 تا 18:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
علوم نهمآقاباباپنجشنبه7 دی16:45 تا 18:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی نهمجعفریانپنجشنبه7 دی07:30 تا 09:00حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
علوم نهمآقابابادوشنبه11 دی16:45 تا 18:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی نهمطهماسبیپنجشنبه14 دی13:00 تا 14:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
علوم نهمآقاباباپنجشنبه14 دی16:45 تا 18:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی نهمطهماسبیپنجشنبه7 دی15:00 تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی هشتمبحریآفلاینرایگانورود
ریاضی هشتمبحریچهارشنبه6 دی15:00تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی هشتمبحریجمعه8 دی11:30 تا 13:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
علوم هشتمپوشنهچهارشنبه6 دی16:45تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
علوم هشتمپوشنهپنجشنبه7 دی07:30 تا 9:00حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی هشتمرحیمیچهارشنبه6 دی18:30 تا 20:00حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
عربی هشتمرحیمیپنجشنبه7 دی09:15 تا 10:45حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی هشتمرحیمیآفلاینرایگانورود
علوم هشتمآقابابادوشنبه4 دی15:00 تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
علوم هشتمآقاباباپنجشنبه7 دی15:00 تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
علوم هشتمآقابابادوشنبه11 دی15:00 تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
علوم هشتمآقاباباپنجشنبه14 دی15:00 تا 16:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی هشتمطهماسبیپنجشنبه7 دی09:15 تا 10:45حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی هشتمطهماسبیپنجشنبه14 دی16:45 تا 18:15حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی هفتمبحریآفلاینرایگانورود
ریاضی هفتمبحریچهارشنبه6 دی16:45تا 18:15حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
ریاضی هفتمبحریجمعه8 دی9:45 تا 11:15حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی هفتمرحیمیچهارشنبه6 دی15:00 تا 16:30حضوری دخترانه صادقیهرایگانورود
عربی هفتمرحیمیپنجشنبه7 دی13:00 تا 14:30حضوری دخترانه توحیدرایگانورود
عربی هفتمرحیمیآفلاینرایگانورود
ریاضی هفتمطهماسبیپنجشنبه7 دی11:00 تا 12:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود
ریاضی هفتمطهماسبیپنجشنبه14 دی11:00 تا 12:30حضوری پسرانه صادقیهرایگانورود

شب امتحانی ابتدایی

پایه/درسمدرستاریخروزساعت توضیحاتقیمتمشاهده
ریاضی ششم ابتداییبحریآفلاینرایگانورود
ریاضی پنجم ابتداییفهیمیآفلاینرایگانورود
ریاضی چهارم ابتداییفهیمیآفلاینرایگانورود
ریاضی سوم ابتداییفهیمیآفلاینرایگانورود

چرا کلاس های آرامش شب امتحانی بعثت؟

با توجه به تعطیلی مدارس خیلی از دانش‌آموزان فرصت آموزش‌های خوب و اصولی را از دست دادند و متاسفانه خیلی از دبیران هم دانش‌آموزان را رها کردند. اگر شما در هر پایه‌ای مشغول به تحصیل باشید به خاطر شرایط به وجود آمده متضرر شده اید. اگر داوطلب دوازدهمی هستید که باید برای امتحانات نهایی آماده شوید و به دلیل تاثیر نمرات در آزمون سراسری به هیچ عنوان این فرصت را نباید از دست بدهید اگر داوطلب دهم یا یازدهمی هستید تمام مباحث امسال شما پایه اصلی است و اگر کمی اهمال کاری کنید متاسفانه در سال های بعد جبران کردن آن خیلی سخت تر می‌شود. با توجه به اینکه خیلی از امتحانات سال قبل آنلاین برگزار شد و شاید خیلی جدیتی در آن وجود ندارد، دانش آموزان هم خیلی مطالعه این مباحث را جدی نگرفته‌اند اما یادتان باشد یادگیری و جبران کردن این مباحث زمان خیلی زیادی از شما می‌گیرد.

شما جزء کدام دسته هستید؟

  • نگران مباحث ترم اول هستید و تصور می کنید خیلی خوب آن‌ها را یاد نگرفته‌اید اگر بخواهید خودتان از کتاب درسی و جزوه و… مطالعه کنید زمان خیلی زیادی را باید صرف کنید که با توجه به زمان کمی که دارید تقریبا این کار نشدنی است. 
  • ممکن است جزء دانش آموزانی باشید که از اول سال درست درس نخواندید و الان نگران نمره هستید.
  • ممکن است جزء دانش آموزهای قوی باشید ولی فقط راه حل های تستی را بلد باشید و الان نگران امتحانات تشریحی هستید.
  • اگر دانش آموز پایه دهم یا یازدهم باشید قطعا نگران پایه درس هایتان هستید.
ورق بر می گردد
در 0 ساعت

اگر در هر سطح و شرایطی هستید اصلا نگران نباشید برای شما مجموعه‌ای را آماده کرده‌ایم که در آن درس‌هایتان را به‌صورت تشریحی آموزش می‌دهم تا به راحتی نمره بالای 18 را بگیرید. در این کلاس‌ها تمام کم کاری‌های شما جبران می‌شود. ما تلاشمان را کردیم تا شما بتوانید در کوتاه ترین زمان درس‌هایتان را به صورت تشریحی یاد بگیرید. این کلاس‌ها شامل:‌

و اما

این کلاس ها کجا و به چه شکل برگزار میشود؟

این کلاس ها به صورت آفلاین است یعنی شما می توانید تمام فیلم ها را نگاه کنید. برای مشاهده این کلاس نیاز به چیز عجیب و غریبی ندارید بلکه با یک گوشی موبایل، کامپیوتر یا تبلت به راحتی می توانید فیلم های این کلاس ها را ببینید.

آیا با توجه به زمان کلاس محتوای آن کافی است؟

دقت داشته باشید که در این کلاس ها مبنا بر آموزش مطالب نیست بلکه قرار است تمرکز ما آموزش تشریحی و مرور و حل تمرین های تشریحی باشد. ما به شما قول می دهیم از تمام مطالب درسها تمرین به اندازه کافی حل می ‌شود.

اگر نیاز به رفع اشکال داشتم چکار باید بکنم؟

ما تمام مباحث را به ساده ترین روش آموزش می دهیم و به اندازه ای تمرین و مثال حل می کنیم که هیچ اشکالی باقی نماند.

این کلاس ها برای چه کسانی ضروری است؟

1

تمام داوطلبان کنکوری که می خواهند نمره خوبی از امتحانات نهایی داشته باشند.

2

دانش آموزانی که تا الان تستی خوانده اند و می خواهند در کوتاهترین زمان تشریحی یاد بگیرند.

3

دانش آموزانی که از ابتدای سال مطالعه خوبی داشته اند و می خواهند کل مطالب سال را سریع مرور کنند.

4

دانش آموزانی که تا الان درس ها را درست مطالعه نکرده اند و می خواهند به صورت فشرده مطالب را یاد بگیرند.

ویژه امتحانات خرداد ماه 1402

بعثت آشنای سه نسل

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه های علمی آزاد دخترانه و پسرانه بعثت می باشد