همایش‌های بعثت آنلاین

استاد محمد ترکمن

کی گفته از مهر شروع کنی قبول نمیشی؟
راهکارهای مطالعاتی در سال کنکور
آنتی استرس
سخن مشاور با اولیاء
انتخاب برتر
تعیین سرنوشت
استراتژی موفقیت در کنکور 1401 - قسمت 1
استراتژی موفقیت در کنکور 1401 - قسمت 2
شروع تکرار نشدنی
آینده ای روشن
انتخاب رشته - قسمت 1
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 1
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 2
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 3

استاد علی ارسنجانی

شروع فصل و شروع جدید
زیر بنای موفقیت با آگاهی اصول انتخاب رشته
شروع کولاکی در کنکور 1401
انفجار در تابستان
استراتژی هدفمند
انتخاب رشته - قسمت 1
انتخاب رشته - قسمت 2
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 1
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 2

استاد محمدرضا علی اکبری

انتخاب آگاهانه ، آینده روشن
نقشه موفقیت در کنکور 1401 - قسمت 1
نقشه موفقیت در کنکور 1401 - قسمت 2
نقشه موفقیت در کنکور 1401 - قسمت 3
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 1
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 2
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - قسمت 3

استاد مهدی هاتفی

استراتژی تو یا دیگران
عادت های مؤثر یک کنکوری
انتخاب رشته قسمت 1
انتخاب رشته قسمت 2

استاد نیما مهرابی نیا

کنکوری های 1401 و 1402
Q & A
Shopping Cart