دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 18(دبیرستان نمونه دولتی امام حسین

مدرس دین و زندگی انتشارات آموزشی گاج)تحلیل آزمونهای آزمایشی سالنه/ پروژه خط پایان تحلیل
کنکور سراسری 1399و1400و1401 -محصوالت آموزشی مُخ/ شب امتحان دین و زندگی دهم

تدریس دین و زندگی – دبیرستان نمونه دولتی شهید فرجی منطقه9 تهران

 همکاری با انتشارات ندوشن تالیف تست کتاب کافه تست دین و زندگی کنکور انسانی

 تالیف کتب و جزوات آموزشی »نور«، »مستعان« و »ثقلین« ویژه کنکور درس دین و زندگی

 

کنکور دین و زندگی

درس 9 – دوران غیبت