پایه درس مدرسروز ساعت توضیحات
12حل تمرین فیزیک شهبازیشنبه15:00 الی 16:30حضوری/آنلاین
12کنکور زبان شعبان پورشنبه16:45 الی 18:15
12کنکور شیمی استاد رحیمشنبه18:30 الی 21:45
12مشاوره و برنامه ریزیعلی اکبریشنبه22:00 الی 23:00
12کنکور ریاضی انسانی ترابیشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور منحصرا زبانشعبان پورشنبه18:30 الی 20:00شروع از مهر
12مشاوره و برنامه ریزیرضاییشنبه22:00 الی 23:00
12مشاورشوترکمنشنبه22:00 الی 23:00
12مشاوره و برنامه ریزیترکمنشنبه22:00 الی 23:00
12کنکور فلسفه و منطق مدنیشنبه20:00 الی 21:45
12کنکور ریاضی تجربی بشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:15
12کنکور حسابانبشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:15
12کنکور عربیمهاجریکشنبه20:15 الی 21:45
12کنکور دین و زندگیصائلییکشنبه22:00 الی 23:30
12کنکور عربی انسانیمهاجریکشنبه17:30 الی 20:00
12کنکور ریاضی تجربی جاماسبی یکشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور حسابانجاماسبی یکشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور زبان قیومیدوشنبه15:00 الی 16:30
12مشاوره و برنامه ریزیمهرابی نیادوشنبه21:00 الی 21:45
12مشاورشوزرگریاندوشنبه16:45 الی 18:15
12کنکور فیزیک گندمیدوشنبه17:30 الی 21:00
12کنکور زبانزینعلیدوشنبه15:00 الی 16:30
12کنکور عربی عمومیسامانی نژاددوشنبه22:00 الی 23:30
12کنکور عربی اختصاصیسامانی نژاددوشنبه22:00 الی 23:30
12کنکور ادبیاتپازوکیسه شنبه21:30 الی 23:45
12کنکور گسسته بشیرزادهسه شنبه14:45 الی 19:00
12کنکور هندسه بشیرزادهسه شنبه17:00 الی 19:15
12کنکور ریاضی تجربیعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور حسابانعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور ریاضی تجربی گلزاریچهارشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور حسابانگلزاریچهارشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور فیزیک شهبازیچهارشنبه18:30 الی 21:45
12کنکور ادبیات انسانی جعفریچهارشنبه19:15 الی 21:45
12کنکور روانشناسی مدنیچهارشنبه22:00 الی 23:30از پاییز
12کنکور ریاضی تجربی بیاتچهارشنبه14:30 الی 18:15
12کنکور حسابانبیاتچهارشنبه14:30 الی 18:15
12کنکور شیمی رسولیپنجشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور زیست شناسی حشم پیشهپنجشنبه18:30 الی 21:45
12کنکور اقتصادمختاریپنجشنبه18:30 الی 20:00
12کنکور جامعه شناسیمختاریپنجشنبه20:15 الی 21:45
12مشاوره و برنامه ریزیزرگریانپنجشنبه22:00 الی 23:00
12حل تمرین ریاضی تجربیبشیرزادهجمعه15:00 الی 18:15حضوری/آنلاین
12حل تمرین حسابانبشیرزادهجمعه15:00 الی 18:15حضوری/آنلاین
12مشاورشومهرابی نیاچهارشنبه22:00 الی 23:30
12مشاورشورضاییپنجشنبه22:00 الی 23:30
12مشاورشوعلی اکبریجمعه18:30 الی 20:00
طرح آرامشیمیرسولیشنبه و دوشنبه11:15 الی 14:30
طرح آرامریاضی تجربیگلزاریشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15
طرح آرامریاضی تجربیبشیرزادهشنبه و دوشنبه18:30 الی 21:45
طرح آرامریاضی تجربیجاماسبی یکشنبه و چهارشنبه18:30 الی 21:45
طرح آرامریاضی تجربیبیاتیکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 18:15
طرح آرامحسابانگلزاریشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15
طرح آرامحسابانبشیرزادهشنبه و دوشنبه18:30 الی 21:45
طرح آرامحسابانجاماسبی یکشنبه و چهارشنبه18:30 الی 21:45
طرح آرامحسابانبیاتیکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 18:15
طرح آرامفیزیکمدرسه دوستیکشنبه و چهارشنبه11:15 الی 14:30
طرح آرامفیزیکشهبازیسه شنبه و پنجشنبه18:30 الی 21:45
طرح آرامشیمیاستادرحیمسه شنبه و پنجشنبه15:00 الی 18:15
طرح آرامزیستحشم پیشهسه شنبه و پنجشنبه11:15 الی 14:30
طرح آرامهندسهبشیرزادهسه شنبه و پنجشنبه09:30 الی 11:45
طرح آرامگسستهبشیرزادهسه شنبه و پنجشنبه12:00 الی 14:15
طرح آرامجامعه شناسیمختاریشنبه و دوشنبه11:15 الی 12:45
طرح آرامروانشناسیمدنیشنبه و دوشنبه13:00 الی 14:30
طرح آرامریاضی انسانیترابیشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15
طرح آرامفلسفه منطقمدنییکشنبه و چهارشنبه13:00 الی 14:30
طرح آرامادبیات انسانیجعفرییکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 17:30
طرح آرامعربی انسانیمهاجرسه شنبه و پنجشنبه11:15 الی 14:30
NameAgePhone
Tom5010281065
Jerry4012540515
Halum12011511441