برای مشاهده بهتر برنامه‌ها گوشی خود را به‌چرخانید و از روشن بودن چرخش خودکار صفحه گوشی مطمئن شوید

کنکور آنلاین 02-1401

پایهدرسمدرسروزساعتتوضیحات
12حل تمرین فیزیکشهبازیشنبه15:00 الی 16:30حضوری/آنلاین
12کنکور زبان شعبان پورشنبه16:30 الی 18:00
12کنکور شیمی استاد رحیمشنبه18:00 الی 22:00
12مشاوره و برنامه ریزیعلی اکبریشنبه22:00 الی 23:00
12کنکور ریاضی انسانیترابیشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور عربی انسانیسامانی نژادشنبه18:30 الی 20:00
12مشاوره و برنامه ریزیرضاییشنبه22:00 الی 23:00
12مشاوره و برنامه ریزیترکمنشنبه22:00 الی 23:00
12کنکور فلسفه و منطقمدنیشنبه20:00 الی 22:00
12کنکور ریاضی تجربیبشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:45
12کنکور حسابانبشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:45
12کنکور عربیمهاجریکشنبه19:30 الی 21:00
12کنکور دین و زندگیصائلییکشنبه21:15 الی 23:15
12کنکور عربی انسانیمهاجریکشنبه17:15 الی 19:15
12کنکور ریاضی تجربیجاماسبییکشنبه15:15 الی 18:30
12کنکور حسابانجاماسبییکشنبه15:15 الی 18:30
12کنکور زبانقیومیدوشنبه14:30 الی 16:00
12مشاوره و برنامه ریزیمهرابی نیادوشنبه21:00 الی 21:45
12کنکور فیزیکگندمیدوشنبه17:15 الی 21:00
12کنکور زبانزینعلیدوشنبه15:00 الی 17:00
12کنکور عربی عمومیسامانی نژاددوشنبه21:45 الی 23:15
12کنکور عربی اختصاصیسامانی نژاددوشنبه21:45 الی 23:15
12کنکور هندسهدولت آبادیسه شنبه17:00 الی 19:00
12کنکور گسستهدولت آبادیسه شنبه19:15 الی 21:15
12کنکور ادبیاتپازوکیسه شنبه21:30 الی 23:45
12کنکور گسستهبشیرزادهسه شنبه14:30 الی 16:45
12کنکور هندسهبشیرزادهسه شنبه17:00 الی 19:15
12کنکور ریاضی تجربیعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور حسابانعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12کنکور ریاضی تجربیگلزاریچهارشنبه15:30 الی 18:45
12کنکور حسابانگلزاریچهارشنبه15:30 الی 18:45
12کنکور فیزیکشهبازیچهارشنبه19:00 الی 22:30
12کنکور ادبیات انسانیجعفریچهارشنبه19:00 الی 21:30
12کنکور روانشناسیمدنیچهارشنبه21:45 الی 23:15از پاییز
12کنکور ریاضی تجربیبیاتچهارشنبه14:30 الی 18:45
12کنکور حسابانبیاتچهارشنبه14:30 الی 18:45
12کنکور شیمیرسولیپنجشنبه15:30 الی 18:45
12کنکور زیست شناسیحشم پیشهپنجشنبه19:00 الی 22:15
12کنکور اقتصادمختاریپنجشنبه17:30 الی 19:00
12کنکور جامعه شناسیمختاریپنجشنبه19:15 الی 20:45
12مشاوره و برنامه ریزیزرگریانپنجشنبه22:30 الی 23:30
12حل تمرین ریاضی تجربیبشیرزادهجمعه14:00 الی 17:00حضوری/آنلاین
12حل تمرین حسابانبشیرزادهجمعه14:00 الی 17:00حضوری/آنلاین

پایه آنلاین 02-1401

پایهدرسمدرسروزساعتتوضیحات
7علوم هفتمپوشنهشنبه16:30 الی 18:00آفلاین
8علوم هشتمپوشنهشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
9علوم نهم تیزهوشانپوشنهشنبه20:15 الی 21:45
10ریاضی دهمجاماسبیشنبه17:00 الی 18:30
9عربی نهمرحیمیشنبه20:15 الی 21:45شروع از مهر
11شیمی یازدهمپوشنهشنبه18:30 الی 20:00
9ریاضی نهمبحرییکشنبه14:00 الی 15:30
11عربی یازدهممهاجریکشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
10عربی دهممهاجریکشنبه16:30 الی 18:00آفلاین
11فیزیک یازدهمگندمییکشنبه18:45 الی 20:15
10فیزیک دهمگندمییکشنبه20:30 الی 22:00
10ریاضی دهمبشیرزادهیکشنبه18:45 الی 20:15
11ریاضی یازدهم تجربیبشیرزادهیکشنبه20:30 الی 22:30
11حسابان یازدهمبشیرزادهیکشنبه20:30 الی 22:30
11ریاضی یازدهم تجربیبیاتدوشنبه18:45 الی 20:15
11حسابان یازدهمبیاتدوشنبه18:45 الی 20:15
10ریاضی دهم انسانیبحریسه شنبه15:15 الی 16:45آفلاین
11ریاضی یازدهم انسانیبحریسه شنبه17:00 الی 18:30آفلاین
11ریاضی یازدهم تجربیجاماسبیسه شنبه15:15 الی 16:45
11حسابان یازدهمجاماسبیسه شنبه15:15 الی 16:45
6ریاضی ششمبحریسه شنبه16:00 الی 17:30آفلاین
11زبان یازدهمشعبان پورسه شنبه15:15 الی 16:45آفلاین
8ریاضی هشتمبحریسه شنبه14:30 الی 15:50
10زیست دهمحشم پیشهسه شنبه19:15 الی 20:45
11زیست یازدهمحشم پیشهسه شنبه21:00 الی 22:30
11هندسه و آمار یازدهمبشیرزادهسه شنبه19:30 الی 21:00
10هندسه دهمبشیرزادهسه شنبه21:15 الی 22:45
7ریاضی هفتمبحریچهارشنبه14:00 الی 15:30آفلاین
11دین و زندگی یازدهمصائلیچهارشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
11ادبیات یازدهمپازوکیچهارشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
10شیمی دهمرسولیچهارشنبه18:45 الی 20:15
11شیمی یازدهمرسولیچهارشنبه20:30 الی 22:00
11هندسه آمار یازدهمدولت آبادیپنجشنبه11:30 الی 13:00
9ریاضی نهم تیزهوشاندولت آبادیپنجشنبه13:30 الی 15:00
10شیمی دهمپوشنهپنجشنبه15:00 الی 16:30
7عربی هفتمرحیمیپنجشنبه17:00 الی 18:30آفلاین
11شیمی یازدهماستادرحیمپنجشنبه12:45 الی 14:15
11فیزیک یازدهمشهبازیپنجشنبه18:45 الی 20:45
8عربی هشتمرحیمیپنجشنبه19:00 الی 20:30آفلاین
10فیزیک دهمشهبازیپنجشنبه21:00 الی 22:30

جهت ثبت نام پایه تحصیلی و رشته خود را انتخاب نمایید

جهت ثبت نام پایه تحصیلی و رشته خود را انتخاب نمایید