برای مشاهده بهتر برنامه‌ها گوشی خود را به‌چرخانید و از روشن بودن چرخش خودکار صفحه گوشی مطمئن شوید

کنکور آنلاین 02-1401

پایه درس مدرسروز ساعت توضیحات
12حل تمرین فیزیک شهبازیشنبه15:00 الی 16:30حضوری/آنلاین
12زبان شعبان پورشنبه16:45 الی 18:15
12شیمیاستادرحیمشنبه18:30 الی 21:45
12مشاوره و برنامه ریزیعلی اکبریشنبه22:00 الی 23:00
12ریاضی انسانیترابیشنبه15:00 الی 18:15
12زبان اختصاصیشعبان پورشنبه18:30 الی 20:00شروع از مهر
12مشاوره و برنامه ریزیرضاییشنبه22:00 الی 23:00
12مشاوره و برنامه ریزیترکمنشنبه22:00 الی 23:00
12فلسفه منطقمدنیشنبه20:00 الی 21:45
12ریاضی تجربیبشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:15
12حسابانبشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:15
12عربیمهاجریکشنبه20:15 الی 21:45
12دین و زندگیصائلییکشنبه22:00 الی 23:30
12عربی انسانیمهاجریکشنبه17:30 الی 20:00
12ریاضی تجربیجاماسبی یکشنبه15:00 الی 18:15
12حسابانجاماسبی یکشنبه15:00 الی 18:15
12زبانقیومیدوشنبه15:00 الی 16:30
12مشاوره و برنامه ریزیمهرابی نیادوشنبه21:00 الی 21:45
12فیزیکگندمیدوشنبه17:30 الی 21:00
12زبانزینعلیدوشنبه15:00 الی 16:30
12عربیسامانی نژاددوشنبه22:00 الی 23:30
12عربی انسانیسامانی نژاددوشنبه21:00 الی 23:30
12ادبیاتپازوکیسه شنبه21:30 الی 23:45
12گسستهبشیرزادهسه شنبه1430 الی 19:00
12هندسهبشیرزادهسه شنبه16:45 الی 19:00
12ریاضی تجربیعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12حسابانعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12ریاضی تجربیگلزاریچهارشنبه15:00 الی 18:15
12حسابانگلزاریچهارشنبه15:00 الی 18:15
12فیزیکشهبازیچهارشنبه18:30 الی 21:45
12ادبیات انسانیجعفریچهارشنبه19:15 الی 21:45
12روانشناسیمدنیچهارشنبه22:00 الی 23:30از پاییز
12ریاضی تجربیبیاتچهارشنبه14:30 الی 18:15
12حسابانبیاتچهارشنبه14:30 الی 18:15
12شیمیرسولیپنجشنبه15:00 الی 18:15
12زیستحشم پیشهپنجشنبه18:30 الی 21:45
12اقتصادمختاریپنجشنبه18:30 الی 20:00
12جامعه شناسیمختاریپنجشنبه20:15 الی 21:45
12مشاوره و برنامه ریزیزرگریانپنجشنبه22:00 الی 23:00
12حل تمرین ریاضی تجربیبشیرزادهجمعه15:00 الی 18:15حضوری/آنلاین
12حل تمرین حسابانبشیرزادهجمعه15:00 الی 18:15حضوری/آنلاین
12شیمیرسولیشنبه و دوشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیگلزاریشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیبشیرزادهشنبه و دوشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیجاماسبی یکشنبه و چهارشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیبیاتیکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانگلزاریشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانبشیرزادهشنبه و دوشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانجاماسبی یکشنبه و چهارشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانبیاتیکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12فیزیکمدرسه دوستیکشنبه و چهارشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12فیزیکشهبازیسه شنبه و پنجشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12شیمیاستادرحیمسه شنبه و پنجشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12زیستحشم پیشهسه شنبه و پنجشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12هندسهبشیرزادهسه شنبه و پنجشنبه09:30 الی 11:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12گسستهبشیرزادهسه شنبه و پنجشنبه12:00 الی 14:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12جامعه شناسیمختاریشنبه و دوشنبه11:15 الی 12:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12روانشناسیمدنیشنبه و دوشنبه13:00 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی انسانیترابیشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12فلسفه منطقمدنییکشنبه و چهارشنبه13:00 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12ادبیات انسانیجعفرییکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 17:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12عربی انسانیمهاجرسه شنبه و پنجشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)

پایه آنلاین 02-1401

پایه درس مدرسروز ساعت توضیحات
7علوم هفتمپوشنهشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
8علوم هشتمپوشنهشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
9علوم نهم تیزهوشانپوشنهشنبه20:15 الی 21:45
10ریاضی دهمجاماسبی شنبه16:45 الی 18:15
9عربی نهم رحیمی دوشنبه18:30 الی 20:00شروع از مهر
11شیمی یازدهم پوشنه شنبه18:30 الی 20:00
11عربی یازدهم مهاجریکشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
10عربی دهممهاجریکشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
11فیزیک یازدهمگندمییکشنبه18:30 الی 20:00
10فیزیک دهمگندمییکشنبه20:15 الی 21:45
10ریاضی دهمبشیرزادهیکشنبه18:30 الی 20:00
11ریاضی یازدهم تجربی بشیرزادهیکشنبه20:15 الی 22:15
11حسابان یازدهم بشیرزادهیکشنبه20:15 الی 22:15
11ریاضی یازدهم تجربی بیاتدوشنبه18:30 الی 20:00
11حسابان یازدهم بیاتدوشنبه18:30 الی 20:00
10ریاضی دهم انسانیبحریسه شنبه15:00 الی 16:30آفلاین
11ریاضی یازدهم انسانیبحریسه شنبه16:45 الی 18:15آفلاین
11ریاضی یازدهم تجربی جاماسبی سه شنبه15:00 الی 16:30
11حسابان یازدهم جاماسبی سه شنبه15:00 الی 16:30
6ریاضی ششم بحریسه شنبه16:45 الی 18:15آفلاین
9ریاضی نهم تیزهوشان بحریسه شنبه16:45 الی 18:15
11زبان یازدهم شعبان پورسه شنبه15:00 الی 16:30آفلاین
8ریاضی هشتمبحریسه شنبه15:00 الی 16:30
10زیست دهم حشم پیشهسه شنبه19:15 الی 20:45
11زیست یازدهمحشم پیشهسه شنبه21:00 الی 22:30
11هندسه و آمار یازدهم بشیرزادهسه شنبه19:15 الی 20:45
10هندسه دهمبشیرزادهسه شنبه21:00 الی 22:30
7ریاضی هفتم بحریچهارشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
11دین و زندگی یازدهمصائلیچهارشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
11ادبیات یازدهمپازوکیچهارشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
10شیمی دهم رسولیچهارشنبه18:30 الی 20:00
11شیمی یازدهم رسولیچهارشنبه20:15 الی 21:45
11هندسه آمار یازدهمدولت آبادیپنجشنبه11:15 الی 12:45
9ریاضی نهم تیزهوشان دولت آبادیپنجشنبه13:00 الی 14:30
10شیمی دهمپوشنهپنجشنبه15:00 الی 16:30
7عربی هفتمرحیمی پنجشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
11شیمی یازدهم استادرحیمپنجشنبه13:00 الی 14:30
11فیزیک یازدهمشهبازیپنجشنبه19:15 الی 21:00
8عربی هشتمرحیمی پنجشنبه18:30 الی 20:00آفلاین
10فیزیک دهمشهبازیپنجشنبه21:00 الی 22:30
5ریاضی پنجم ابتداییفهیمیپنجشنبه09:15 الی 10:45
4ریاضی چهارم ابتداییفهیمیپنجشنبه11:15 الی 12:45
3ریاضی سوم ابتداییفهیمیپنجشنبه13:00 الی 14:30
9علوم نهمپوشنه شنبه20:15 الی 21:45

جهت ثبت نام پایه تحصیلی و رشته خود را انتخاب نمایید

اطلاعات تماس

پشتیبان سایت :

44266666

روابط عمومی:

021-4817 | 90004817

25 25 25 44

24 24 23 44

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه های علمی آزاد دخترانه و پسرانه بعثت می باشد