برای مشاهده بهتر برنامه‌ها گوشی خود را به‌چرخانید و از روشن بودن چرخش خودکار صفحه گوشی مطمئن شوید

کنکور آنلاین 02-1401

پایه درس مدرسروز ساعت توضیحات
12حل تمرین فیزیک شهبازیشنبه15:00 الی 16:30حضوری/آنلاین
12زبان شعبان پورشنبه16:45 الی 18:15
12شیمیاستادرحیمشنبه18:30 الی 21:45
12مشاوره و برنامه ریزیعلی اکبریشنبه22:00 الی 23:00
12ریاضی انسانیترابیشنبه15:00 الی 18:15
12زبان اختصاصیشعبان پورشنبه18:30 الی 20:00شروع از مهر
12مشاوره و برنامه ریزیرضاییشنبه22:00 الی 23:00
12مشاوره و برنامه ریزیترکمنشنبه22:00 الی 23:00
12فلسفه منطقمدنیشنبه20:00 الی 21:45
12ریاضی تجربیبشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:15
12حسابانبشیرزادهیکشنبه14:30 الی 18:15
12عربیمهاجریکشنبه20:15 الی 21:45
12دین و زندگیصائلییکشنبه22:00 الی 23:30
12عربی انسانیمهاجریکشنبه17:30 الی 20:00
12ریاضی تجربیجاماسبی یکشنبه15:00 الی 18:15
12حسابانجاماسبی یکشنبه15:00 الی 18:15
12زبانقیومیدوشنبه15:00 الی 16:30
12مشاوره و برنامه ریزیمهرابی نیادوشنبه21:00 الی 21:45
12فیزیکگندمیدوشنبه17:30 الی 21:00
12زبانزینعلیدوشنبه15:00 الی 16:30
12عربیسامانی نژاددوشنبه22:00 الی 23:30
12عربی انسانیسامانی نژاددوشنبه21:00 الی 23:30
12ادبیاتپازوکیسه شنبه21:30 الی 23:45
12گسستهبشیرزادهسه شنبه1430 الی 19:00
12هندسهبشیرزادهسه شنبه16:45 الی 19:00
12ریاضی تجربیعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12حسابانعبدالرحمنچهارشنبه15:00 الی 18:15
12ریاضی تجربیگلزاریچهارشنبه15:00 الی 18:15
12حسابانگلزاریچهارشنبه15:00 الی 18:15
12فیزیکشهبازیچهارشنبه18:30 الی 21:45
12ادبیات انسانیجعفریچهارشنبه19:15 الی 21:45
12روانشناسیمدنیچهارشنبه22:00 الی 23:30از پاییز
12ریاضی تجربیبیاتچهارشنبه14:30 الی 18:15
12حسابانبیاتچهارشنبه14:30 الی 18:15
12شیمیرسولیپنجشنبه15:00 الی 18:15
12زیستحشم پیشهپنجشنبه18:30 الی 21:45
12اقتصادمختاریپنجشنبه18:30 الی 20:00
12جامعه شناسیمختاریپنجشنبه20:15 الی 21:45
12مشاوره و برنامه ریزیزرگریانپنجشنبه22:00 الی 23:00
12حل تمرین ریاضی تجربیبشیرزادهجمعه15:00 الی 18:15حضوری/آنلاین
12حل تمرین حسابانبشیرزادهجمعه15:00 الی 18:15حضوری/آنلاین
12شیمیرسولیشنبه و دوشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیگلزاریشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیبشیرزادهشنبه و دوشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیجاماسبی یکشنبه و چهارشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی تجربیبیاتیکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانگلزاریشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانبشیرزادهشنبه و دوشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانجاماسبی یکشنبه و چهارشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12حسابانبیاتیکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12فیزیکمدرسه دوستیکشنبه و چهارشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12فیزیکشهبازیسه شنبه و پنجشنبه18:30 الی 21:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12شیمیاستادرحیمسه شنبه و پنجشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12زیستحشم پیشهسه شنبه و پنجشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12هندسهبشیرزادهسه شنبه و پنجشنبه09:30 الی 11:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12گسستهبشیرزادهسه شنبه و پنجشنبه12:00 الی 14:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12جامعه شناسیمختاریشنبه و دوشنبه11:15 الی 12:45طرح آرام(کنکور دیماه)
12روانشناسیمدنیشنبه و دوشنبه13:00 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12ریاضی انسانیترابیشنبه و دوشنبه15:00 الی 18:15طرح آرام(کنکور دیماه)
12فلسفه منطقمدنییکشنبه و چهارشنبه13:00 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12ادبیات انسانیجعفرییکشنبه و چهارشنبه15:00 الی 17:30طرح آرام(کنکور دیماه)
12عربی انسانیمهاجرسه شنبه و پنجشنبه11:15 الی 14:30طرح آرام(کنکور دیماه)

پایه آنلاین 02-1401

پایه درس مدرسروز ساعت توضیحات
7علوم هفتمپوشنهشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
8علوم هشتمپوشنهشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
9علوم نهم تیزهوشانپوشنهشنبه20:15 الی 21:45
10ریاضی دهمجاماسبی شنبه16:45 الی 18:15
9عربی نهم رحیمی دوشنبه18:30 الی 20:00شروع از مهر
11شیمی یازدهم پوشنه شنبه18:30 الی 20:00
11عربی یازدهم مهاجریکشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
10عربی دهممهاجریکشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
11فیزیک یازدهمگندمییکشنبه18:30 الی 20:00
10فیزیک دهمگندمییکشنبه20:15 الی 21:45
10ریاضی دهمبشیرزادهیکشنبه18:30 الی 20:00
11ریاضی یازدهم تجربی بشیرزادهیکشنبه20:15 الی 22:15
11حسابان یازدهم بشیرزادهیکشنبه20:15 الی 22:15
11ریاضی یازدهم تجربی بیاتدوشنبه18:30 الی 20:00
11حسابان یازدهم بیاتدوشنبه18:30 الی 20:00
10ریاضی دهم انسانیبحریسه شنبه15:00 الی 16:30آفلاین
11ریاضی یازدهم انسانیبحریسه شنبه16:45 الی 18:15آفلاین
11ریاضی یازدهم تجربی جاماسبی سه شنبه15:00 الی 16:30
11حسابان یازدهم جاماسبی سه شنبه15:00 الی 16:30
6ریاضی ششم بحریسه شنبه16:45 الی 18:15آفلاین
9ریاضی نهم تیزهوشان بحریسه شنبه16:45 الی 18:15
11زبان یازدهم شعبان پورسه شنبه15:00 الی 16:30آفلاین
8ریاضی هشتمبحریسه شنبه15:00 الی 16:30
10زیست دهم حشم پیشهسه شنبه19:15 الی 20:45
11زیست یازدهمحشم پیشهسه شنبه21:00 الی 22:30
11هندسه و آمار یازدهم بشیرزادهسه شنبه19:15 الی 20:45
10هندسه دهمبشیرزادهسه شنبه21:00 الی 22:30
7ریاضی هفتم بحریچهارشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
11دین و زندگی یازدهمصائلیچهارشنبه15:00 الی 16:30آفلاین
11ادبیات یازدهمپازوکیچهارشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
10شیمی دهم رسولیچهارشنبه18:30 الی 20:00
11شیمی یازدهم رسولیچهارشنبه20:15 الی 21:45
11هندسه آمار یازدهمدولت آبادیپنجشنبه11:15 الی 12:45
9ریاضی نهم تیزهوشان دولت آبادیپنجشنبه13:00 الی 14:30
10شیمی دهمپوشنهپنجشنبه15:00 الی 16:30
7عربی هفتمرحیمی پنجشنبه16:45 الی 18:15آفلاین
11شیمی یازدهم استادرحیمپنجشنبه13:00 الی 14:30
11فیزیک یازدهمشهبازیپنجشنبه19:15 الی 21:00
8عربی هشتمرحیمی پنجشنبه18:30 الی 20:00آفلاین
10فیزیک دهمشهبازیپنجشنبه21:00 الی 22:30
5ریاضی پنجم ابتداییفهیمیپنجشنبه09:15 الی 10:45
4ریاضی چهارم ابتداییفهیمیپنجشنبه11:15 الی 12:45
3ریاضی سوم ابتداییفهیمیپنجشنبه13:00 الی 14:30
9علوم نهمپوشنه شنبه20:15 الی 21:45

جهت ثبت نام پایه تحصیلی و رشته خود را انتخاب نمایید

تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

پک دروس عمومی و اختصاصی کنکور علوم تجربی (طرح جامع) – حضوری

46,840,000 تومان

پک دروس اختصاصی کنکور علوم تجربی (طرح جامع) – حضوری

33,400,000 تومان

کنکور فیزیک 1403

8,300,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور شیمی 1403

8,300,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1403

8,300,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

پک دروس عمومی و اختصاصی کنکور علوم انسانی (طرح جامع) – حضوری

37,390,000 تومان

کنکور ادبیات انسانی 1403

6,720,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور اقتصاد 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور جامعه شناسی 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور ریاضی انسانی 1403

6,720,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور عربی انسانی 1403

5,150,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور فلسفه و منطق 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

کنکور زبان اختصاصی 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

پک دروس عمومی و اختصاصی کنکور علوم ریاضی (طرح جامع) – حضوری

50,780,000 تومان

پک دروس عمومی و اختصاصی کنکور علوم تجربی (طرح جامع) – حضوری

46,840,000 تومان

پک دروس عمومی و اختصاصی کنکور علوم انسانی (طرح جامع) – حضوری

37,390,000 تومان

زبان انگلیسی دوازدهم 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دین و زندگی دوازدهم 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

عربی دوازدهم 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ادبیات دوازدهم 1403

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

پک دروس اختصاصی سال یازدهم(طرح جهش) – حضوری

10,000,000 تومان

زبان یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دین و زندگی یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ادبیات یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

عربی یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

هندسه و آمار یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

حسابان یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی تجربی یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شیمی یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

فیزیک یازدهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

پک دروس اختصاصی سال دهم(طرح جهش) – حضوری

10,000,000 تومان

هندسه دهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شیمی دهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

فیزیک دهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی دهم

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

ریاضی نهم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

علوم نهم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

عربی نهم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

عربی نهم

1,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

علوم نهم

1,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی نهم

1,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

عربی هشتم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

علوم هشتم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی هشتم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

عربی هفتم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی هفتم 1403

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع سبد خرید

ریاضی ششم

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اطلاعات تماس

پشتیبان سایت :

44266666

روابط عمومی:

021-4817 | 90004817

25 25 25 44

24 24 23 44

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه های علمی آزاد دخترانه و پسرانه بعثت می باشد