بعثت آنلاین
برای موفقیت تو

طــــــرح پیش‌نــــــیاز

منظور از طرح پیش‌نیاز چیست؟

شما دانش‌آموز عزیز می‌توانید در هر یک از کلاس‌های طرح پیش‌نیاز رایگان ثبت نام کنید، شیوه تدریس و بیان هریک از اساتید را به‌طور مستقیم ببینید، و هر دبیری که با سلیقه شما هماهنگ بود را ثبت نام کنید.

توجه !!

ورود دانش آموز بعثتی و غیر بعثتی آزاد است

شنبه 7 مرداد

کنکور زیست شناسی

استاد صالح سواری 

شنبه 7 مرداد – ساعت 15:00 الی 18:15

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد ترکمن

شنبه 7 مرداد – ساعت 22:00 الی 23:00

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد علی اکبری

شنبه 7 مرداد – ساعت 22:00 الی 23:00

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد رضایی

شنبه 7 مرداد – ساعت 22:00 الی 23:00

چهارشنبه 4 مرداد

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

مهندس گلزاری

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

مهندس بیات

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور فیزیک

مهندس شهبازی

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 18:45 الی 22:00

کنکور ادبیات اختصاصی انسانی

استاد جعفری

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 18:45 الی 21:45

شیمی یازدهم

مهندس رسولی

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

شیمی دهم

مهندس رسولی 

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 18:30 الی 20:00

ریاضی هفتم

استاد بحری

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

سه‌شنبه 3 مرداد

کنکور فلسفه و منطق

استاد مدنی

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 18:45 الی 20:15

دین و زندگی دوازدهم

استاد یزدان پناه

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 21:00 الی 22:30

ریاضی تجربی/حسابان یازدهم

مهندس جاماسبی

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 15:00 الی 16:30

زیست یازدهم

دکتر حشم پیشه

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 21:00 الی 22:30

ریاضی دهم

مهندس جاماسبی

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 16:45 الی 18:15

زیست دهم

دکتر حشم پیشه

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 19:15 الی 20:45

ریاضی هشتم

استاد بحری

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 15:00 الی 16:30

ریاضی نهم

استاد بحری

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 16:45 الی 18:15

فیزیک دهم

مهندس شهبازی

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 15:00 الی 16:30

ریاضی دهم انسانی

استاد بحری

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 15:00 الی 16:30

ریاضی یازدهم انسانی

استاد بحری 

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 16:45 الی 18:15

ریاضی ششم

استاد بحری 

سه‌شنبه 3 مرداد – ساعت 16:45 الی 18:15

دوشنبه 2 مرداد

زبان دوازدهم

استاد قیومی

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 15:00 الی 16:30

کنکور هندسه

دکتر بشیرزاده

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 16:45 الی 19:00

کنکور گسسته

دکتر بشیرزاده

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 19:00 الی 21:15

ادبیات دوازدهم

استاد مطلبی

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 21:45 الی 23:15

کنکور ریاضی انسانی

استاد ترابی

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 15:00 الی 18:00

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

استاد عبدالرحمن

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 18:30 الی 21:30

زبان دوازدهم

استاد زینعلی

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 15:00 الی 16:30

کنکور فیزیک

مهندس گندمی

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 17:30 الی 21:00

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

استاد مهرابی نیا

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 21:00 الی 21:45

عربی نهم

استاد رحیمی

دوشنبه 2 مرداد – ساعت 18:45 الی 20:15

یک‌شنبه 1 مرداد

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

مهندس جاماسبی

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

دکتر بشیرزاده

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور عربی اختصاصی

استاد مهاجر

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 18:00 الی 20:00

کنکور ادبیات اختصاصی

استاد رفیعی

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 15:00 الی 18:00

عربی دوازدهم

استاد مهاجر

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 20:15 الی 21:45

عربی دوازدهم

استاد ناهید

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 20:15 الی 21:45

ادبیات دوازدهم

استاد رفیعی

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 16:30 الی 18:00

فیزیک یازدهم

مهندس گندمی

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 18:45 الی 20:15

ریاضی تجربی/حسابان یازدهم

دکتر بشیرزاده

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 20:15 الی 22:15

فیزیک دهم

مهندس گندمی

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 20:30 الی 22:00

عربی دهم

استاد مهاجر

یک‌شنبه 1 مرداد – ساعت 16:45 الی 18:15 

شنبه 31 تیر

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد اسدی

شنبه 31 تیر – ساعت 13:30 الی  14:30

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد ترکمن

شنبه 31 تیر – ساعت 22:00 الی 23:00

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد علی اکبری

شنبه 31 تیر – ساعت 22:00 الی 23:00

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد رضایی

شنبه 31 تیر – ساعت 22:00 الی 23:00

کنکور فیزیک

مهندس مدرسه دوست

شنبه 24 تیر – ساعت 15:30 الی 18:30

کنکور حسابان/ریاضی

استاد عزیزی

شنبه 31 تیر – ساعت 18:30 الی  21:45

کنکور فیزیک (حل تمرین)

مهندس گندمی

شنبه 24 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

عربی دوازدهم

 استاد شلالوند

شنبه 31 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

زبان دوازدهم

دکتر شعبان پور

شنبه 31 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

شیمی یازدهم

مهندس پوشنه

شنبه 31 تیر – ساعت 18:30 الی  20:00

علوم نهم تیزهوشان

مهندس پوشنه

شنبه 31 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

علوم هفتم

مهندس پوشنه

شنبه 31 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

علوم هشتم​

مهندس پوشنه

شنبه 31 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

پنج‌شنبه 29 تیر

کنکور زیست شناسی

دکتر حشم پیشه

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 18:30 الی 21:30

کنکور شیمی

مهندس رسولی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور زیست شناسی

استاد سواری

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 19:00 الی 22:30

کنکور اقتصاد

استاد مختاری

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 18:30 الی 20:00

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

استاد زرگریان

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 22:00 الی 23:00

کنکور جامعه شناسی

استاد مختاری

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم

مهندس عقبایی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 09:15 الی 10:45

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم

مهندس گلزاری

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 11:15 الی 12:45

شیمی یازدهم

مهندس استاد رحیم

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 13:15 الی 14:45

فیزیک یازدهم

مهندس شهبازی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 19:00 الی 20:30

ریاضی دهم

مهندس گلزاری

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 13:00 الی 14:30

ریاضی دهم

مهندس عقبایی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 11:15 الی 12:45

عربی هشتم

استاد رحیمی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

عربی هفتم

استاد رحیمی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 18:30 الی 20:00

ریاضی پنجم

استاد فهیمی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 09:15 الی 10:45

ریاضی چهارم

استاد فهیمی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 11:15 الی 12:45

ریاضی سوم

استاد فهیمی

پنج‌شنبه 29 تیر – ساعت 13:00 الی 14:30

چهارشنبه 28 تیر

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

مهندس گلزاری

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

مهندس بیات

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور فیزیک

مهندس شهبازی

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 18:45 الی 22:00

شیمی یازدهم

مهندس رسولی

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

کنکور ادبیات اختصاصی انسانی

استاد جعفری

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 18:45 الی 21:45

شیمی دهم

مهندس رسولی 

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 18:30 الی 20:00

ریاضی هفتم

استاد بحری

چهارشنبه 28 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

سه‌شنبه 27 تیر

کنکور فلسفه و منطق

استاد مدنی

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 18:45 الی 20:15

دین و زندگی دوازدهم

استاد یزدان پناه

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 21:00 الی 22:30

ریاضی تجربی/حسابان یازدهم

مهندس جاماسبی

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

زیست یازدهم

دکتر حشم پیشه

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 21:00 الی 22:30

ریاضی دهم

مهندس جاماسبی

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

زیست دهم

دکتر حشم پیشه

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 19:15 الی 20:45

ریاضی هشتم

استاد بحری

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

ریاضی نهم

استاد بحری

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

فیزیک دهم

مهندس شهبازی

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

ریاضی دهم انسانی

استاد بحری

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

ریاضی یازدهم انسانی

استاد بحری 

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

ریاضی ششم

استاد بحری 

سه‌شنبه 27 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

دوشنبه 26 تیر

زبان دوازدهم

استاد قیومی

دوشنبه 26 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

کنکور هندسه

دکتر بشیرزاده

دوشنبه 26 تیر – ساعت 16:45 الی 19:00

کنکور گسسته

دکتر بشیرزاده

دوشنبه 26 تیر – ساعت 19:00 الی 21:15

ادبیات دوازدهم

استاد مطلبی

دوشنبه 26 تیر – ساعت 21:45 الی 23:15

کنکور ریاضی انسانی

استاد ترابی

دوشنبه 26 تیر – ساعت 15:00 الی 18:00

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

استاد عبدالرحمن

دوشنبه 26 تیر – ساعت 18:30 الی 21:30

زبان دوازدهم

استاد زینعلی

دوشنبه 26 تیر – ساعت 15:00 الی 16:30

کنکور فیزیک

مهندس گندمی

دوشنبه 26 تیر – ساعت 17:30 الی 21:00

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

استاد مهرابی نیا

دوشنبه 26 تیر – ساعت 21:00 الی 21:45

عربی نهم

استاد رحیمی

دوشنبه 26 تیر – ساعت 18:45 الی 20:15

یک‌شنبه 25 تیر

کنکور حسابان/ریاضی

مهندس جاماسبی

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور حسابان/ریاضی

دکتر بشیرزاده

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 15:00 الی 18:15

کنکور ادبیات اختصاصی

استاد رفیعی

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 15:00 الی 18:00

کنکور عربی اختصاصی

استاد مهاجر

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 18:00 الی 20:00

ادبیات دوازدهم

 استاد رفیعی

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 16:30 الی 18:00

عربی دوازدهم

 استاد مهاجر

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

فیزیک یازدهم

مهندس گندمی

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 18:45 الی 20:15

حسابان/ریاضی تجربی یازدهم

دکنر بشیرزاده

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 20:15 الی 22:15

ریاضی دهم

دکتر بشیرزاده

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 18:30 الی 20:00

عربی دهم

استاد مهاجر

یک‌شنبه 25 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

شنبه 24 تیر

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد اسدی

شنبه 24 تیر – ساعت 13:30 الی  14:30

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد ترکمن

شنبه 24 تیر – ساعت 22:00 الی 23:00

مشاوره و برنامه ریزی

 استاد علی اکبری

شنبه 24 تیر – ساعت 22:00 الی 23:00

کنکور فیزیک

مهندس مدرسه دوست

شنبه 24 تیر – ساعت 15:30 الی 18:30

کنکور شیمی

مهندس استادرحیم

شنبه 24 تیر – ساعت 18:30 الی 21:45

کنکور حسابان/ریاضی

استاد عزیزی

شنبه 24 تیر – ساعت 18:30 الی  21:45

عربی دوازدهم

 استاد شلالوند

شنبه 24 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

زبان دوازدهم

دکتر شعبان پور

شنبه 24 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

علوم هشتم

مهندس پوشنه

شنبه 24 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

علوم هفتم

مهندس پوشنه

شنبه 24 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

شیمی یازدهم

مهندس پوشنه

شنبه 24 تیر – ساعت 18:30 الی  20:00

علوم نهم تیزهوشان

مهندس پوشنه

شنبه 24 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

advanced divider

پنجشنبه 22 تیر

کنکور زیست شناسی

 استاد سواری

سه شنبه 22 تیر – ساعت 19:00 الی  20:30

دوشنبه 19 تیر

ادبیات دوازدهم

استاد مطلبی

دوشنبه 19 تیر – ساعت 20:00 الی  21:30

یکشنبه 18 تیر

کنکور اقتصاد

استاد مختاری

یکشنبه 18 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

ریاضی هشتم

استاد بحری

یکشنبه 18 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

کنکور جامعه شناسی

استاد مختاری

یکشنبه 18 تیر – ساعت 16:45 الی  18:15

ریاضی نهم

استاد بحری

یکشنبه 18 تیر – ساعت 16:45 الی  18:15

زبان دوازدهم

استاد شعبان پور

یکشنبه 18 تیر – ساعت 16:45 الی  18:15

عربی دوازدهم

استاد شلالوند

یکشنبه 18 تیر – ساعت 18:30 الی 20:00

پنج‌شنبه 15 تیر

کنکور شیمی

استاد زارعی

پنج‌شنبه 15 تیر – ساعت 20:30 الی  22:00

چهارشنبه 14 تیر

کنکور شیمی

مهندس رسولی

چهارشنبه 14 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

 

شیمی یازدهم

مهندس رسولی

چهارشنبه 14 تیر – ساعت 18:30 الی 20:00

شیمی دهم

مهندس رسولی

چهارشنبه 14 تیر – ساعت 16:45 الی 18:15

چهارشنبه 14 تیر – ساعت 20:15 الی 21:45

سه‌شنبه 13 تیر

شیمی یازدهم

مهندس استادرحیم

سه‌شنبه 13 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

کنکور ریاضی‌تجربی/حسابان

مهندس عبدالرحمن

سه‌شنبه 13 تیر – ساعت 19:00 الی  20:15

دهم، یازدهم و کنکور زیست

دکتر حشم پیشه

سه‌شنبه 13 تیر – ساعت 20:30 الی  22:00

دوشنبه 12 تیر

زبان دوازدهم

استاد قیومی

دوشنبه 12 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

یک‌شنبه 11 تیر

زبان دوازدهم

استاد زینعلی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 11:00 الی  12:30

عربی دوازدهم

استاد مهاجر

یکشنبه 11 تیر – ساعت 13:00 الی  14:30

کنکور ریاضی‌تجربی/حسابان

مهندس جاماسبی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم

مهندس جاماسبی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 16:45 الی  18:15

ریاضی دهم

مهندس جاماسبی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 18:30 الی  20:00

ادبیات انسانی دوازدهم

استاد رفیعی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

ادبیات دوازدهم

استاد رفیعی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 16:45 الی  18:15

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم

استاد عقبایی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 18:30 الی  20:00

ریاضی دهم

استاد عقبایی

یکشنبه 11 تیر – ساعت 20:15 الی  21:45

شنبه 10 تیر

کنکور فیزیک

مهندس گندمی

شنبه 10 تیر – ساعت 13:00 الی  14:30

کنکور شیمی

مهندس استاد رحیم

شنبه 10 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

استاد عزیزی

شنبه 10 تیر – ساعت 19:45 الی  21:15

فیزیک یازدهم

مهندس گندمی

شنبه 10 تیر – ساعت 15:00 الی  16:30

فیزیک دهم

مهندس گندمی

شنبه 10 تیر – ساعت 16:45 الی  18:15