درس به درس تا کنکور

لایوهای اینستاگرام

استاد مهرابی نیا – مهندس شهبازی
مدرس فیزیک
1400/11/16

استاد مهرابی نیا – مهندس حکاک
مدرس شیمی
1400/11/18

استاد مهرابی نیا – مهندس گلزاری
مدرس ریاضیات
1400/11/20

استاد مهرابی نیا – مهندس رسولی
مدرس شیمی
1400/11/23

استاد مهرابی نیا – دکتر حشم پیشه
مدرس زیست شناسی
1400/11/25

استاد مهرابی نیا – مهندس مدرسه دوست
مدرس فیزیک
1400/11/30

استاد مهرابی نیا – مهندس بشیرزاده
مدرس ریاضیات
1400/12/02

استاد مهرابی نیا – استاد مهاجر
مدرس عربی
1400/12/04

استاد مهرابی نیا – استاد ترابی
مدرس ریاضی انسانی
1400/12/09

استاد مهرابی نیا – مهندس استادرحیم
مدرس شیمی
1400/12/14

استاد مهرابی نیا – استاد قیومی
مدرس زبان انگلیسی
1400/12/18

استاد علی اکبری – استاد زینعلی
مدرس زبان انگلیسی
1400/12/21

استاد مهرابی نیا – مهندس بیات
مدرس ریاضیات
1400/12/23

استاد مهرابی نیا – مهندس جاماسبی
مدرس ریاضیات
1400/12/25