قسمت 1
هدف از کنکور دی

هدف از کنکور دی

استاد مجید رضایی

قسمت 2
نحوه کسب تجربه از کنکور دی

نحوه کسب تجربه از کنکور دی

استاد مجید رضایی

قسمت 3
روز قبل از کنکور دی چه کار کنیم

روز قبل از کنکور دی چه کار کنیم

استاد مجید رضایی