اگر نگران امتحانات خردادتی و از دی‌ماهت راضی نبودی!!

اگر خوب تست نزدی و نگران کنکورتی و عملکردت خوب نبوده این همایش برای توست