بهترین نمره برای نهایی در بهترین درصد برای کنکور

شروع برنامه ریزی 0 تا 100 از بهمن ماه

ویژه یازدهم و دوازدهمی‌هایی که تا الان شروع نکردند یا رضایت از عملکرد خود ندارند

هیچ شروعی دیر نیست