نکته و تست شیمی – مهندس استاد رحیم حضوری (کنکور 1402)

نکته و تست زیست شناسی – دکتر حشم پیشه حضوری (کنکور 1402)

Free

شب امتحانی نهم خرداد 1402

حل تمرین نکته و تست شیمی – مهندس رسولی (کنکور 1402)

800,000

نکته و تست زبان اختصاصی – دکتر شعبان پور (کنکور 1402)

Free

شب امتحانی ابتدایی خرداد 1402

Free

شب امتحانی دهم خرداد 1402

Free

شب امتحانی یازدهم خرداد 1402

1,500,000

نکته و تست شیمی – مهندس استاد رحیم (کنکور 1402)

حل تمرین نکته و تست فیزیک – مهندس شهبازی (کنکور1402)

Free

شب امتحانی دوازدهم خرداد 1402

حضوری زیست دهم – دکتر حشم پیشه

1,300,000

نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان – مهندس بیات (کنکور 1402)

200,000

آرامش شب امتحانی ادبیات دوازدهم – استاد پازوکی

200,000

آرامش شب امتحانی – عربی دوازدهم – استاد سامانی نژاد

200,000

آرامش شب امتحانی – دین و زندگی دوازدهم – استاد صائلی

249,000

آرامش شب امتحانی – زبان دوازدهم – استاد قیومی (1+5)

49,000

آرامش شب امتحانی – زبان دوازدهم – استاد قیومی (1)

600,000

نکته و تست ادبیات انسانی – استاد جعفری (کنکور 1402)

800,000

نکته و تست عربی اختصاصی انسانی – استاد مهاجر (کنکور 1402)

« » صفحه 1 / 25