400,000

استاد مختاری (کارگاه مسائل اقتصاد)

حضوری – دکتر حشم پیشه (زیست شناسی دهم 1402)

ریاضی خصوصی – استاد خدایی

740,000

پاییز – مهندس مدرسه دوست (فیزیک یازدهم1401)

دوشنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . .
تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

Free

شب امتحانی ابتدایی دی ماه 1401

Free

شب امتحانی هفتم دی ماه 1401

Free

شب امتحانی هشتم دی ماه 1401

Free

شب امتحانی نهم دی ماه 1401

Free

شب امتحانی دهم دی ماه 1401

Free

شب امتحانی یازدهم دی ماه 1401

Free

شب امتحانی دوازدهم دی ماه 1401

شب امتحانی شیمی یازدهم دی ماه – مهندس رسولی

5,000,000

استاد اسدی (مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1402)

1,100,000

پاییز – مهندس استاد رحیم (شیمی یازدهم 1402)

شیمی خصوصی – مهندس رسولی

پاییز – مهندس مدرسه دوست (فیزیک دهم 1401)

دوشنبه ها ازساعت 17:15 الی 21:30 . . . . . . . . . . . . .
تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

500,000

ترمیم معدل زبان دوازدهم – استاد قیومی

حضوری ریاضی تجربی / حسابان یازدهم – دکتر بشیرزاده

« » صفحه 1 / 23