آرامش شب امتحانی ادبیات دوازدهم – استاد پازوکی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
200,000 تومان

ادبیات دوازدهم (کارگاه مبحثی) – چهارشنبه 27 اردیبهشت – ساعت 12:00 تا 14:30


ادبیات دوازدهم (کارگاه شماره 1) – سه شنبه 2 خرداد – ساعت 12:00 تا 14:30


ادبیات دوازدهم (کارگاه شماره 2) – چهارشنبه 3 خرداد – ساعت 07:30 تا 09:00


ادبیات دوازدهم (کارگاه شماره 3) – چهارشنبه 3 خرداد – ساعت 20:00 تا 22:30

آنلاین