آرامش شب امتحانی – دین و زندگی دوازدهم – استاد صائلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
200,000 تومان

دین و زندگی دوازدهم (کارگاه مبحثی) – دوشنبه 25 اردیبهشت – ساعت 15:00 تا 17:30

دین و زندگی (کارگاه شماره 1) – جمعه 29 اردیبهشت – ساعت 12:00 تا 14:30

دین و زندگی (کارگاه شماره 2) – شنبه 30 اریبهشت – ساعت 07:30 تا 09:00

دین و زندگی (کارگاه شماره 3) – شنبه 30 اریبهشت – ساعت 20:00 تا 22:30

آنلاین