آرامش شب امتحانی – عربی دوازدهم – استاد سامانی نژاد

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
200,000 تومان

عربی دوازدهم (کارگاه مبحثی) – پنج‌شنبه 28 اردیبهشت – ساعت 15:00 تا 17:30

عربی دوازدهم (کارگاه شماره 1) – یکشنبه 21 خرداد – ساعت 12:00 تا 14:30

عربی دوازدهم (کارگاه شماره 2) – دوشنبه 22 خرداد – ساعت 07:30 تا 09:00

عربی دوازدهم (کارگاه شماره 3) – دوشنبه 22 خرداد – ساعت 20:00 تا 22:30

آنلاین