ثبت نام کلاس‌های رفع اشکال شب امتحانی
برای مشاهده برنامه کلاس‌ها مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
دوازدهم

عنوان

نام دبیر

زمان

فیزیک دوازدهم شهبازی یکشنبه 19 اردیبهشت  13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهم شهبازی جمعه 23 اردیبهشت  10:00 تا 13:15
دین و زندگی دوازدهم صائلی یکشنبه 26 اردیبهشت  21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهم طهرانی سه شنبه  28 اردیبهشت 09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهم حکاک سه شنبه  29 اردیبهشت 14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهم رسولی سه شنبه  30 اردیبهشت 15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهم مدنی سه شنبه  28 اردیبهشت 19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهم گندمی چهارشنبه 29 اردیبهشت 19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهم شهبازی پنج شنبه 30 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهم مدرسه دوست پنج شنبه  30 اردیبهشت 19:00 تا 22:00
فیزیک دوازدهم شهبازی جمعه 31 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
جامعه شناسی دوازدهم مختاری دوشنبه  3 خرداد  15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهم مهاجر چهارشنبه  5 خرداد  09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربی بشیرزاده چهارشنبه  5 خرداد  15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 5 خرداد  18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه  5 خرداد  15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربی عالی آذر پنج شنبه  6 خرداد  11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربی جاماسبی پنج شنبه 6 خرداد  15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربی بیات پنج شنبه 6 خرداد  09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهم ترابی شنبه  8 خرداد  15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهم جعفری یک شنبه  9 خرداد  15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهم مهاجر سه شنبه  11 خرداد  09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 12 خرداد  15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهم گلزاری چهارشنبه  12 خرداد  15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهم بیات پنج شنبه 13 خرداد  09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهم جاماسبی شنبه  15 خرداد  15:30 تا 18:45
زیست دوازدهم حسین زاده شنبه  15 خرداد  18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهم عالی آذر شنبه  15 خرداد  11:00 تا 14:15
زیست دوازدهم حشم پیشه یکشنبه 16 خرداد  11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهم قیومی دوشنبه  17 خرداد 18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 19 خرداد  15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهم جعفری شنبه  22 خرداد  15:00 تا 17:00
یازدهم

عنوان

نام دبیر

زمان

هندسه آمار یازدهم  عقبایی سه شنبه  21 اردیبهشت 16:00 تا 17:30
فیزیک یازدهم  مدرسه دوست شنبه 25 اردیبهشت 12:45 تا 14:15
فیزیک یازدهم  گندمی شنبه 25 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
عربی یازدهم  مهاجر  یکشنبه  26 اردیبهشت 19:00 تا 20:30
زبان یازدهم  قیومی دوشنبه  27 اردیبهشت 14:30 تا 16:00
ریاضی یازدهم تجربی جاماسبی دوشنبه 27 اردیبهشت 16:15 تا 17:45
فلسفه یازدهم  مدنی دوشنبه  27 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم  بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
شیمی یازدهم  طهرانی سه شنبه  28 اردیبهشت 12:15 تا 13:45
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 13:45 تا 15:15
آمارو احتمال یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 13:45 تا 15:15
هندسه یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 17:15 تا 18:45
جامعه شناسی یازدهم  مختاری سه شنبه 28 اردیبهشت  19:15 تا 20:45
ریاضی یازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه 29 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم گلزاری چهارشنبه 29 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم  جاماسبی چهارشنبه  29 اردیبهشت 17:00 تا 19:00
ریاضی یازدهم انسانی بحری  چهارشنبه 29 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی یازدهم تجربی بیات پنج شنبه  30 اردیبهشت 09:45 تا 11:15
حسابان یازدهم  بیات پنج شنبه  30 اردیبهشت 11:30 تا 13:00
ریاضی یازدهم انسانی ترابی پنج شنبه  30 اردیبهشت 15:00 تا 17:00
فیزیک یازدهم  شهبازی  پنج شنبه  30 اردیبهشت 18:45 تا 21:30
زیست یازدهم  حشم پیشه دوشنبه  3 خرداد  14:30 تا 16:00
زیست یازدهم حشم پیشه دوشنبه  10 خرداد  14:30 تا 16:00

دهم

عنوان

نام دبیر

زمان

فیزیک دهم  مدرسه دوست شنبه 25 اردیبهشت 11:00 تا 12:30
فیزیک دهم گندمی  شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی دهم  بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 12:00 تا 13:30
هندسه دهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 15:30 تا 17:00
ریاضی دهم انسانی بحری  چهارشنبه 29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی دهم  جاماسبی چهارشنبه  29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست دهم  حشم پیشه دوشنبه  3 خرداد  12:30 تا 14:00
زیست دهم  حشم پیشه دوشنبه  10 خرداد 12:30 تا 14:00
دوره اول

عنوان

نام دبیر

زمان

ریاضی نهم  آرین جاماسبی پنج شنبه 16 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم  آرین جاماسبی پنج شنبه 30 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
علوم نهم  پوشنه  پنج شنبه 6 خرداد  15:15 تا 17:15
ریاضی هشتم  بحری  شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
علوم هشتم  پوشنه پنج شنبه 6 خرداد  11:30 تا 13:00
ریاضی هفتم  بحری  شنبه 25 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
علوم هفتم  پوشنه پنج شنبه 6 خرداد  13:30 تا 15:00
ریاضی ششم  بحری دوشنبه 27 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
علوم ششم پوشنه چهارشنبه 5خرداد ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
برای مشاهده برنامه کلاس‌ها مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
دوازدهم

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دوازدهم شهبازی یکشنبه 19 اردیبهشت 13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهم شهبازی جمعه 23 اردیبهشت 10:00 تا 13:15
دین و زندگی دوازدهم صائلی یکشنبه 26 اردیبهشت 21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهم طهرانی سه شنبه 28 اردیبهشت 09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهم حکاک سه شنبه 29 اردیبهشت 14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهم رسولی سه شنبه 30 اردیبهشت 15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهم مدنی سه شنبه 28 اردیبهشت 19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهم گندمی چهارشنبه 29 اردیبهشت 19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهم شهبازی پنج شنبه 30 اردیبهشت 09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهم مدرسه دوست پنج شنبه 30 اردیبهشت 19:00 تا 22:00
فیزیک دوازدهم شهبازی جمعه 31 اردیبهشت 09:00 تا 12:15
جامعه شناسی دوازدهم مختاری دوشنبه 3 خرداد 15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهم مهاجر چهارشنبه 5 خرداد 09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربی بشیرزاده چهارشنبه 5 خرداد 15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 5 خرداد 18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه 5 خرداد 15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربی عالی آذر پنج شنبه 6 خرداد 11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربی جاماسبی پنج شنبه 6 خرداد 15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربی بیات پنج شنبه 6 خرداد 09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهم ترابی شنبه 8 خرداد 15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهم جعفری یک شنبه 9 خرداد 15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهم مهاجر سه شنبه 11 خرداد 09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 12 خرداد 15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهم گلزاری چهارشنبه 12 خرداد 15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهم بیات پنج شنبه 13 خرداد 09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهم جاماسبی شنبه 15 خرداد 15:30 تا 18:45
زیست دوازدهم حسین زاده شنبه 15 خرداد 18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهم عالی آذر شنبه 15 خرداد 11:00 تا 14:15
زیست دوازدهم حشم پیشه یکشنبه 16 خرداد 11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهم قیومی دوشنبه 17 خرداد 18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 19 خرداد 15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهم جعفری شنبه 22 خرداد 15:00 تا 17:00
یازدهم

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

هندسه آمار یازدهم عقبایی سه شنبه 21 اردیبهشت 16:00 تا 17:30
فیزیک یازدهم مدرسه دوست شنبه 25 اردیبهشت 12:45 تا 14:15
فیزیک یازدهم گندمی شنبه 25 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
عربی یازدهم مهاجر یکشنبه 26 اردیبهشت 19:00 تا 20:30
زبان یازدهم قیومی دوشنبه 27 اردیبهشت 14:30 تا 16:00
ریاضی یازدهم تجربی جاماسبی دوشنبه 27 اردیبهشت 16:15 تا 17:45
فلسفه یازدهم مدنی دوشنبه 27 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
شیمی یازدهم طهرانی سه شنبه 28 اردیبهشت 12:15 تا 13:45
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 13:45 تا 15:15
آمارو احتمال یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 13:45 تا 15:15
هندسه یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 17:15 تا 18:45
جامعه شناسی یازدهم مختاری سه شنبه 28 اردیبهشت 19:15 تا 20:45
ریاضی یازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه 29 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم گلزاری چهارشنبه 29 اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم جاماسبی چهارشنبه 29 اردیبهشت 17:00 تا 19:00
ریاضی یازدهم انسانی بحری چهارشنبه 29 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی یازدهم تجربی بیات پنج شنبه 30 اردیبهشت 09:45 تا 11:15
حسابان یازدهم بیات پنج شنبه 30 اردیبهشت 11:30 تا 13:00
ریاضی یازدهم انسانی ترابی پنج شنبه 30 اردیبهشت 15:00 تا 17:00
فیزیک یازدهم شهبازی پنج شنبه 30 اردیبهشت 18:45 تا 21:30
زیست یازدهم حشم پیشه دوشنبه 3 خرداد 14:30 تا 16:00
زیست یازدهم حشم پیشه دوشنبه 10 خرداد 14:30 تا 16:00
دهم

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دهم مدرسه دوست شنبه 25 اردیبهشت 11:00 تا 12:30
فیزیک دهم گندمی شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی دهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 12:00 تا 13:30
هندسه دهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 15:30 تا 17:00
ریاضی دهم انسانی بحری چهارشنبه 29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی دهم جاماسبی چهارشنبه 29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست دهم حشم پیشه دوشنبه 3 خرداد 12:30 تا 14:00
زیست دهم حشم پیشه دوشنبه 10 خرداد 12:30 تا 14:00

دوره اول

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

ریاضی نهم آرین جاماسبی پنج شنبه 16 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم آرین جاماسبی پنج شنبه 30 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
علوم نهم پوشنه پنج شنبه 6 خرداد 15:15 تا 17:15
ریاضی هشتم بحری شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
علوم هشتم پوشنه پنج شنبه 6 خرداد 11:30 تا 13:00
ریاضی هفتم بحری شنبه 25 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
علوم هفتم پوشنه پنج شنبه 6 خرداد 13:30 تا 15:00
ریاضی ششم بحری دوشنبه 27 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
علوم ششم پوشنه چهارشنبه 5خرداد ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
سبد خرید کد کوپن دارید؟
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.