جلسات رایگان ترم پاییز

شنبه

استاد اسدی

مشاوره و برنامه ریزی

شنبه 13:30 الی 14:30

استاد ترکمن

مشاوره و برنامه ریزی

شنبه 22:00 الی 23:00

استاد علی اکبری

مشاوره و برنامه ریزی

شنبه 22:00 الی 23:00

استاد رضایی

مشاوره و برنامه ریزی

شنبه 22:00 الی 23:00

استاد عزیزی

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

شنبه 18:30 الی 21:45

استاد سواری

کنکور زیست

شنبه 15:00 الی 18:15

استاد مدنی 

کنکور فلسفه و منطق

شنبه 18:45 الی 20:15

استاد مدنی 

کنکور روانشناسی

شنبه 20:30 الی 21:45

استاد شلالوند

عربی دوازدهم

شنبه 15:00 الی 16:30

دکتر شعبان پور

زبان دوازدهم

شنبه 16:45 الی 18:15

استاد پوشنه

شیمی یازدهم

شنبه 18:30 الی 20:00

استاد پوشنه 

علم نهم تیزهوشان

شنبه 20:15 الی 21:45

استاد بحری

ریاضی هفتم

شنبه 15:00 الی 16:30

استاد پوشنه 

علوم هشتم

شنبه 15:00 الی 16:30

استاد پوشنه 

علوم هفتم

شنبه 16:45 الی 18:15

یکشنبه

مهندس جاماسبی

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

یک‌شنبه 15:00 الی 18:15

استاد رفیعی

کنکور ادبیات اختصاصی

یک‌شنبه 15:00 الی 18:00

استاد مهاجر

کنکور عربی اختصاصی

یک‌شنبه 18:00 الی 20:00

دکتر بشیرزاده

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

یک‌شنبه 15:00 الی 18:15

استاد مهاجر

عربی دوازدهم

یک‌شنبه 20:15 الی 21:45

استاد رفیعی

ادبیات دوازدهم

یک‌شنبه 16:30 الی 18:00

استاد مهاجر

عربی یازدهم

یک‌شنبه 21:45 الی 23:15

دکتر بشیرزاده

حسابان/ریاضی یازدهم

یک‌شنبه 18:15 الی 20:15

مهندس گندمی

فیزیک یازدهم

یک‌شنبه 20:30 الی 22:00

مهندس گندمی

فیزیک دهم

یک‌شنبه 18:45 الی 20:15

دکتر بشیرزاده

ریاضی دهم

یک‌شنبه 20:30 الی 22:00

استاد مهاجر

دهم

یک‌شنبه 16:45 الی 18:15

دوشنبه

استاد قیومی

زبان دوازدهم

دوشنبه 15:00 الی 16:30

مهندس گندمی

کنکور فیزیک

دوشنبه 17:30 الی 21:00

استاد مهرابی نیا 

مشاور و برنامه ریز تحصیلی

دوشنبه 21:00 الی 22:00

استاد مطلبی

ادبیات دوازدهم

دوشنبه 21:45 الی 23:15

استاد ترابی

کنکور ریاضی انسانی

دوشنبه 15:00 الی 18:15

استاد عبدالرحمن

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

دوشنبه 18:30 الی 21:30

استاد زینعلی

زبان دوازدهم

دوشنبه 15:00 الی 16:30

استاد شلالوند

عربی دهم

دوشنبه 15:00 الی 16:30

استاد شلالوند

عربی یازدهم

دوشنبه 16:45 الی 18:15

استاد رحیمی

عربی نهم

دوشنبه 18:45 الی 20:15

سه شنبه

استاد بشیرزاده

کنکور هندسه

سه شنبه 15:00 الی 17:15

مهندس بشیرزاده

کنکور گسسته

سه شنبه 17:15 الی 19:30

استاد شعبان پور

کنکور منحصرا زبان

سه شنبه 18:30 الی 20:00

یک ترمی

ریاضی دوازدهم تقویتی

سه شنبه 18:30 الی 21:30

استاد یزدان پناه

دین و زندگی دوازدهم

سه شنبه 21:00 الی 22:30

مهندس جاماسبی

ریاضی تجربی/حسابان یازدهم

سه شنبه 15:00 الی 16:30

دکتر بشیرزاده

هندسه و آمار یازدهم

سه شنبه 19:30 الی 21:00

استاد بحری

ریاضی انسانی یازدهم

سه شنبه 16:45 الی 18:15

دکتر شعبان پور

زبان یازدهم

سه شنبه 15:00 الی 16:30

مهندس جاماسبی

ریاضی دهم

سه شنبه 16:45 الی 18:15

دکتر بشیرزاده

هندسه دهم

سه شنبه 21:15 الی 22:45

مهندس شهبازی

فیزیک دهم

سه شنبه 15:00 الی 16:30

استاد بحری

ریاضی انسانی دهم

سه شنبه 15:00 الی 16:30

استاد یزدان پناه

دین و زندگی دهم

سه شنبه 18:30 الی 20:00

استاد بحری

ریاضی نهم

سه شنبه 16:45 الی 18:15

استاد بحری

ریاضی هشتم

سه شنبه 15:00 الی 16:30

استاد بحری

ریاضی ششتم

سه شنبه 16:45 الی 18:15

چهارشنبه

استاد بیات

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

چهارشنبه 14:45 الی 18:15

استاد جعفری

کنکور ادبیات اختصاصی

چهارشنبه 18:45 الی 21:15

استاد شهبازی

کنکور فیزیک

چهارشنبه 18:45 الی 22:00

استاد یزدان پناه

دین و زندگی یازدهم

چهارشنبه 15:00 الی 16:30

استاد رفیعی

ادبیات یازدهم

چهارشنبه 16:45 الی 18:15

استاد حشم پیشه

زیست یازدهم

چهارشنبه 16:45 الی 18:15

استاد رسولی

شیمی یازدهم

چهارشنبه 20:15 الی 21:45

استاد حشم پیشه

زیست دهم

چهارشنبه 15:00 الی 16:30

استاد رسولی

شیمی دهم

چهارشنبه 18:30 الی 20:00

استاد رفیعی

ادبیات دهم

چهارشنبه 18:30 الی 20:00

پنج‌شنبه

استاد مختاری

کنکور اقتصاد

پنج‌شنبه 13:00 الی 14:30

استاد مختاری

کنکور جامعه شناسی

پنج‌شنبه 14:45 الی 16:15

استاد رسولی

کنکور شیمی

پنج‌شنبه 15:00 الی 18:15

مهندس استادرحیم

کنکور شیمی

پنج‌شنبه 15:00 الی 18:15

دکتر حشم‌پیشه

کنکور زیست شناسی

پنج‌شنبه 18:30 الی 21:30

استاد زرگریان

مشاور و برنامه ریز تحصیلی

پنج‌شنبه 22:00 الی 23:00

مهندس استادرحیم

شیمی یازدهم

پنج‌شنبه 13:15 الی 14:45

مهندس شهبازی

فیزیک یازدهم

پنج‌شنبه 19:00 الی 20:30

استاد پوشنه

شیمی دهم

پنج‌شنبه 15:00 الی 16:30

دکتر شعبان پور

زبان دهم

پنج‌شنبه 18:30 الی 20:00

دکتر دولت آبادی

ریاضی نهم تیزهوشان

پنج‌شنبه 13:00 الی 14:30

استاد رحیمی

عربی هشتم

پنج‌شنبه 18:30 الی 20:00

استاد رحیمی

عربی هفتم

پنج‌شنبه 16:45 الی 18:15

استاد فهیمی

ریاضی پنجم

پنج‌شنبه 09:15 الی 10:45

استاد فهیمی

ریاضی چهارم

پنج‌شنبه 11:15 الی 12:45

استاد فهیمی

ریاضی سوم

پنج‌شنبه 13:00 الی 14:30

جمعه

مهندس مدرسه دوست

تقویتی فیزیک دوازدهم

جمعه 15:00 الی 16:30