فیزیک – جلسه دوم حرکت دایره ای – (ویژه گروه ریاضی)