استاد پوشنه (شیمی یازدهم 1403)

شنبه ها ساعت 18:30 الی 20:00 

تیر 1402 تا اریبهشت 1403

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,020,000 تومان1,200,000 تومان

توضیحات

استاد پوشنه (شیمی یازدهم 1403)

شیمی یازدهم 1403

شنبه ها ساعت 18:30 الی 20:00 

تیر 1402 تا اریبهشت 1403

کلاس آنلاین

توضیحات تکمیلی

منطقه

منطقه 1 کشوری, منطقه 2 کشوری, منطقه 3 کشوری