مهندس استاد رحیم (کنکور شیمی 1403)

پنج شنبه ها 15:00 الی 18:15 + حل تمرین دوشنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15

تیر 1402 تا اریبهشت 1403

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,850,000 تومان2,300,000 تومان

توضیحات

مهندس استاد رحیم (کنکور شیمی 1403)

کنکور شیمی

پنج شنبه ها 15:00 الی 18:15 + حل تمرین دوشنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15

تیر 1402 تا اریبهشت 1403

کلاس آنلاین